Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka techniczna 1300-ITI12FT-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf, Fizyka (Poradnik encyklopedyczny), PWN, Warszawa, 1999
2. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, T.1, 2, PWN, Warszawa,1989

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, T.1-5, PWN, Warszawa, 2003

2. C. Bobrowski, Fizyka – krótki kurs, WNT, Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

W01 - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki przydatną do rozwiązywania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich;

U05 - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia się;

Metody i kryteria oceniania:

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych;

• Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego wszystkie zagadnienia teoretyczne przedstawione w trakcie wykładów.

Pracę egzaminacyjną ocenia się według kryterium:

[85, 100] – bardzo dobra,

[80, 85) – dobra plus,

[70, 80) – dobra,

[60, 70) – dostateczna plus,

[50, 60) – dostateczna,

[0, 50) – niedostateczna.

Ocena końcowa stanowi średnią z oceny z laboratorium i pracy egzaminacyjnej z wagą 50% każdego ze składników.

Zakres tematów:

1. Elementy rachunku wektorowego. Kinematyka.

2. Dynamika punktu materialnego. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Zasady dynamiki Newtona. Przykłady sił występujących w mechanice. Dynamika układu punktów materialnych. Dynamika bryły sztywnej. Zasady dynamiki ruchu obrotowego.

3. Zasady zachowania w mechanice. Praca i moc. Energia (kinetyczna i potencjalna). Moment siły. Moment bezwładności. Moment pędu (kręt). Energia kinetyczna w ruchu obrotowym. Zasady zachowania pędu, krętu i energii. Elementy mechaniki relatywistycznej.

4. Drgania i fale. Drgania harmoniczne. Zjawisko rezonansu. Ruch falowy. Zasada superpozycji fal. Interferencja i dyfrakcja fal. Akustyka. Efekt Dopplera.

5. Mechanika cieczy i gazów. Ciśnienie. Prawo Paskala. Prawo Archimedesa. Przepływ cieczy i gazów. Równanie Bernoulli’ego. Przepływ cieczy rzeczywistych i gazów.

6. Elementy termodynamiki. Pojęcie temperatury. Ciepło, praca i energia wewnętrzna. Procesy odwracalne i nieodwracalne. Zasady termodynamiki. Procesy kołowe (cykle). Cykl Carnota. Maszyny cieplne.

7. Elektrostatyka. Ładunki elektryczne, pole i prawo Coulomba. Zasada superpozycji pól elektrycznych. Praca sił pola elektrycznego. Napięcie i potencjał. Pojemność elektryczna.

8. Prąd elektryczny. Natężenie prądu. Opór elektryczny. Prawo Ohma. Siła elektromotoryczna. Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego. Prawa Kirchhoffa.

9. Pole magnetyczne. Indukcja magnetyczna. Siła Lorentza. Prawo Ampere’a. Prawo Biota – Savarta – Laplace’a. Indukcja elektromagnetyczna. Drgania i fale elektromagnetyczne. Równania Maxwella. Obwody prądu zmiennego – moc i rezonans.

10. Optyka geometryczna. Podstawowe prawa odbicia i załamania światła na granice dwóch ośrodków. Soczewki sferyczne. Interferencja i dyfrakcja światła. Polaryzacja światła.

11. Elementy mechaniki kwantowej. Dualizm falowo-korpuskularnej własności cząsteczek materialnych. Zasada nieokreśloności Heisenberga. Zjawisko tunelowe. Falowa i kwantowa natura światła. Oddziaływania światła z materią. Promieniowanie cieplne.

12. Budowa materii - atom. Atom wodoru i postulaty Bohra. Właściwości optyczne atomów. Równanie Schrödingera. Budowa powłok elektronowych. Promieniowanie rentgenowskie. Podstawy krystalografii. Promieniowanie wymuszone i zasada działania laserów.

13. Budowa materii – jądro atomowe. Podstawowe właściwości i budowa jądra. Energia wiązania i defekt masy. Promieniotwórczość – rodzaje rozpadów. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią. Reakcje jądrowe. Reaktor jądrowy.

14. Budowa materii – ciało stałe. Podstawy teorii pasmowej ciał stałych. Przewodniki, półprzewodniki i izolatory. Własności elektryczne metali. Nadprzewodnictwo. Rodzaje półprzewodników. Elektroniczne elementy półprzewodnikowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Paweł Szroeder 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.