Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka techniczna 1300-ITI12FT-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, T.1-4, PWN, Warszawa, 2003.
2. W. Sawieliew, Wykłady z fizyki T.1-2, PWN, Warszawa, 1998.
3. A. Bielski, R. Ciuryło, Podstawy metod opracowania pomiarów, Wydawnictwo UMK, wyd.II, Toruń, 2001.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna , PWN, Warszawa 1999.

2. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1980.

3. W. Wegner, Ćwiczenia laboratoryjne. Fizyka, Akademia Bydgoska 2001.

Efekty uczenia się:

W01 - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki oraz podstaw rachunku niepewności pomiarowych;

U02 - potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji eksperymentu; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do realizacji zadań laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego podstawy rachunku niepewności pomiarowych.

Studenci oceniani są według następujących kryteriów: przygotowanie do zajęć, komplet wyników pomiarów zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia, opracowanie materiału teoretycznego, wyników pomiarów, analizy niepewności pomiarowych oraz wniosków dotyczących wykonanego ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia pracowni jest uzyskanie pozytywnych ocen z 8 ćwiczeń. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia.

Zakres tematów:

1. Wstęp teoretyczny: szkolenie BHP.

2. Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowej: wielkości fizyczne i ich miary; pomiar fizyczny; pomiary bezpośrednie i pośrednie; niepewności i błędy pomiarowe; niepewności systematyczne i niepewności przypadkowe; ocena błędu pojedynczego pomiaru; wielkości charakteryzujące serię pomiarów obarczonych błędami przypadkowymi; rozkład Gaussa i jego zastosowania; rozkład t-Studenta; ocena błędu maksymalnego; zaokrąglanie wyników; przedstawianie danych.

3. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane przez studentów

Mechanika:

• Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego.

• Badanie wahadła sprężynowego.

• Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi Jolly’ego.

• Wyznaczanie współczynnika sztywności metodą dynamiczną.

Optyka:

• Wyznaczanie długości fali świetlnej lub stałej siatki za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

• Wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedmiotu i obrazu od soczewki.

• Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy metodą kąta granicznego.

• Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą mikroskopu.

Fizyka molekularna:

• Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza.

• Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.

• Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą wagi torsyjnej i strzemiączka Lenarda (metoda rozciągania).

• Pomiar napięcia powierzchniowego metodą pęcherzykową.

Elektryczność i magnetyzm:

• Pomiar rezystancji mostkiem Wheatstone’a.

• Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya na podstawie elektrolizy CuSO4.

Ciepło:

• Wyznaczanie pojemności cieplnej ck (równoważnika wodnego) kalorymetru.

• Wyznaczanie ciepła właściwego cc ciał stałych.

• Pomiar ciepła topnienia lodu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 7:45 - 9:15, (sala nieznana)
Angelika Baranowska-Łączkowska 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.