Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka techniczna 1300-ITI12FT-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, T.1-4, PWN, Warszawa, 2003.
2. W. Sawieliew, Wykłady z fizyki T.1-2, PWN, Warszawa, 1998.
3. A. Bielski, R. Ciuryło, Podstawy metod opracowania pomiarów, Wydawnictwo UMK, wyd.II, Toruń, 2001.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna , PWN, Warszawa 1999.

2. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1980.

3. W. Wegner, Ćwiczenia laboratoryjne. Fizyka, Akademia Bydgoska 2001.

Efekty uczenia się:

W01 - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki oraz podstaw rachunku niepewności pomiarowych;

U02 - potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji eksperymentu; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do realizacji zadań laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego podstawy rachunku niepewności pomiarowych.

Studenci oceniani są według następujących kryteriów: przygotowanie do zajęć, komplet wyników pomiarów zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia, opracowanie materiału teoretycznego, wyników pomiarów, analizy niepewności pomiarowych oraz wniosków dotyczących wykonanego ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia pracowni jest uzyskanie pozytywnych ocen z 8 ćwiczeń. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowej: wielkości fizyczne i ich miary; pomiar fizyczny; pomiary bezpośrednie i pośrednie; niepewności i błędy pomiarowe; niepewności systematyczne i niepewności przypadkowe; ocena błędu pojedynczego pomiaru; wielkości charakteryzujące serię pomiarów obarczonych błędami przypadkowymi; rozkład Gaussa i jego zastosowania; rozkład t-Studenta; ocena błędu maksymalnego; zaokrąglanie wyników; przedstawianie danych.

2. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane przez studentów (o ile będzie to możliwe ze względu na trwającą pandemię)

Mechanika:

• Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego.

• Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru.

• Wyznaczanie modułu sprężystości.

Optyka:

• Wyznaczanie współczynników: transmitancji, reflektancji i absorpcji.

• Pomiary spektroskopowe FT-IR.

Fizyka molekularna:

• Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.

• Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą goniometru.

• Obliczenie swobodnej energii powierzchniowej.

Elektryczność i magnetyzm:

• Pomiar rezystywności powierzchniowej.

• Pomiar rezystywności skrośnej.

Ciepło:

• Wyznaczanie pojemności cieplnej.

• Wyznaczanie ciepła właściwego cc ciał stałych.

• Pomiar ciepła krystalizacji i topnienia.

• Wyznaczanie przemian fazowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Piotr Rytlewski 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.