Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka pracy z rodziną 1100-P-PW35TIM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: Braun-Gałkowska M. (1992) Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL.
Drożdżowicz L. (1997) Ogólna teoria systemów. W: B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 9-17.
młodzieżą i rodzinami.Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne, rozdział 5 i 6.
Metody dydaktyczne: metody kooperatywne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykorzystanie narzędzi tutorskich takich jak: Case study, Drzewo celów, Lista talentów Gallupa, "Moje historie".
Literatura:

Gottman J. M., Silver N. (2006) Siedem zasad udanego małżeństwa. Wydawnictwo: UJ, rozdział 3, 4.

Irzyniec M. (1996) Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego. W: Chowanna, tom 1 – 2 (6 -7), s.

72–78.

Jabłoński D., Ostasz L. (2001) Zarys wiedzy o małżeństwie, kohabitacji, konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej.

Olsztyn: Adiaphora.

Kawula S. (2005a) Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke (red.) Braun-Gałkowska M. (1992) Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Drożdżowicz L. (1997) Ogólna teoria systemów. W: B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 9-17.

Dyczewski L. (1993) Rodzina a społeczeństwo w: Polityka Społeczna nr 1, s. 15-19.

Garvin Ch. D., Seabury B. A. (1998) Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Tom 1. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Garvin Ch. D., Seabury B. A. (1998) Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Tom 2. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Gielas J. (2006) Karta Vip-a w pracy socjalnej, Wspólne tematy, nr 5, s. 19-25

Geldard K., Geldard D. (2009) Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, rozdział 5, 6.

Gottman J. M., Silver N. (2006) Siedem zasad udanego małżeństwa. Wydawnictwo: UJ, rozdział 3, 4.

Irzyniec M. (1996) Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego. W: Chowanna, tom 1 – 2 (6 -7), s.

72–78.

Jabłoński D., Ostasz L. (2001) Zarys wiedzy o małżeństwie, kohabitacji, konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej.

Olsztyn: Adiaphora.

Kawula S. (2005a) Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia. W: S. Kawula, J.

Brągiel, A. W. Janke (red.) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 335–357. Kawula S. (2005b) Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke (red.) Pedagogika rodziny.

Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 359–391.

Krasiejko I. (2010) Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice: Wydawnictwo Naukowe.

Kwak A. (2005) Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 50-69, 163-225. Łukaszewski W. (1984) Szanse rozwoju osobowości. Warszawa: Książka i Wiedza, s. 90-115.

Nerło M. (2003) Postawy wychowawcze rodziców. Forum Oświatowe nr 2, s. 5–29.

Ostasz J. (1996/1997) Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W: Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska. Lublin, Sectio J, Vol. IX/X, s. 176 –187.

Sitarczyk M. (1996 1997) Postawy wychowawcze matek a doświadczanie kryzysu w wartościowaniu przez ich córki. W: Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska. Lublin, Sectio J, Vol. IX/X, s. 227–238.

Siuta J. (2004) Wzmocnienia w ujęciu psychologii behawioralnej. Psychologia Rozwojowa nr 3, tom 9, s. 125–128.

Skowrońska D. (1995) Techniki wychowawcze w środowisku rodzinnym a poziom agresji młodzieży lekko upośledzonej umysłowo W:

Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska. Lublin, Sectio J, Vol. VIII, s. 151–158.

Stemplewska-Żakowicz K. (1996) Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Leopoldinum.

Stewart J., Milt T. (2000) Słuchanie dialogiczne; lepienie wzajemnych znaczeń. (tłum. P. Kostyło) w: J. Stewart (red.). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 234–256.

Stępniak – Łuczywek A. (1999) Wpływ stosunków panujących w rodzinie na późniejsze szczęście małżeńskie dzieci W: Annales Universitstis Mariae Curie–Skłodowska, Sectio J, Vol. XII, s. 53–64.

Tyszka Z. (2002) Rodzina we współczesnym świecie. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887

Wojciechowska J. (2005) Ekspresyjność i instrumentalność ról w rodzinach dzieci przedszkolnych: analiza zmian ról rodzicielskich W: Forum Oświatowe t. 2, s. 39–56.

Efekty uczenia się:

W01 student/ka zna terminologię związaną z tematyką rodziny we współczesnych naukach społecznych K_W01

W02 student/ka ma elementarną wiedzę o więziach w rodzinie, o rządzących nimi prawidłowościach i występujących w nich zaburzeniach K_W06 W03 ma podstawową wiedzę o prawidłowościach oraz zakłóceniach procesu komunikowania się w rodzinie K_W08

W04 student/ka ma elementarną wiedzę dotyczącą metodyki pracy z rodziną K_W13

U01 student/ka obserwuje i analizuje wydarzenia pojawiające się w rodzinie w kontekście działalności pedagogicznej K_U01

U02 student/ka posiada rozwinięte umiejętności komunikowania, używa precyzyjnego i dostępnego języka w pracy z rodziną K_U07

U03 student/ka współtworzy procedury postępowania w sytuacjach trudnych pojawiających się w rodzinie K_U21

K01 student/ka ma przekonanie o wadze podejmowanych działań na rzecz rodziny; podejmuje zadania indywidualne i zespołowe działania zawodowe K_K03

K02 student/ka jest przygotowany/a do działania w ramach organizacji i instytucji realizujących działania edukacyjne, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie K_K07

K03 dostrzega istotę i znaczenie współpracy oraz przyjmuje różnorodne role K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy złożony z pytań zamkniętych i otwartych - czas trwania 1h, zdany egzamin wiąże się z uzyskaniem co najmniej 50% pytań potwierdzających osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się

Zakres tematów:

1. Współczesne tendencje przemian zachodzących w rodzinie.

2. Współczesna rodzina z perspektywy badań.

3. Obszary pracy z rodziną – nawiązanie kontaktu z rodziną, diagnoza zasobów i trudności, planowanie zmiany, motywowanie do ich wprowadzenia.

4. Związek małżeński a związek kohabitacyjny.

5. Przejawy ryzyka rozpadu związku.

6. Fazy rozwoju rodziny – szanse i zagrożenia rozwoju poszczególnych członków rodziny.

7. Rodzina jako środowisko wychowawcze.

8. Teoretyczne podstawy wspomagania kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

9. Wybrane metody pracy z rodziną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Blanka Poćwiardowska, Anna Szymanik-Kostrzewska 16/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.