Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia militarna 1000-WZ11ARMILI-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: I. Dla najstarszych okresów pradziejowych:
1) Czebreszuk J., Kozłowska-Skoczka D. 2008, Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim;
2) Wojciechowski W. 1976, Sztylety krzemienne typu skandynawskiego w Polsce Zachodniej. Ze studiów nad kontaktami Polski Zachodniej z południową Skandynawią w późnym neolicie i w początkach epoki brązu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne, t. 7, s. 37-94
II. Dla epoki brązu i wczesnej epoki żelaza:
1) Bukowski Z. 1998, Pomorze w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych
2) Fogel J. 1979, Siły zbrojne ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły (Organizacja – struktura – wartość bojowa), Materiały Zachodniopomorskie, t. 25, s. 7-52.
3) Fogel J. 1979, Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły.
4) Fogel J. 1988, Militaria kultury łużyckiej z dorzecza Odry i Wisły (źródła)Gedl M. 1980, Die Dolche und Stabdolche in Polen.
5) Gedl M. 1984, Die Messer in Polen.
6) Kaczmarek M. 2002, Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu, Poznań
7) Kaczmarek M. 2012, Epoka brązu na Nizinie Wielkpolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Poznań
8) Kuśnierz J. 1998, Die Beile in Polen III
9) Szpunar A. 1987, Die Beile in Polen I.
10) Żychlińska J. 2008, Recepcja „importu” nordyjskiego na ziemiach polskich we wczesnych fazach kultury łużyckiej
III. Dla okresu przedrzymskiego i rzymskiego:
1) Biborski M. 1978, Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, Materiały Archeologiczne, t. 18, s. 53-165.
2) Bochnak T. 2003, Długie noże w grobach kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego - broń czy narzędzie?, Materiały Archeologiczne, t. 34, s. 5-18
3) Bochnak T. 2004, Zróżnicowanie typologiczne ostróg oraz bojowe zastosowanie konia w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim. Zeszyty Naukowe UR. Seria Archeologiczno-Historyczna, t. 23, s. 9-61
4) Dąbrowski K., Kolendo J. 1967, Z badań nad mieczami rzymskimi w Europie środkowej i północnej, Archeologia Polski, t. 12, s. 383-427
5) Domaradzki M. 1977, Tarcze z okuciami metalowymi na terenie Celtyki Wschodniej, Przegląd Archeologiczny, t. 25, s. 53-95
6) Elantkowska J. 1961, Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w okresie rzymskim na Śląsku. Zeszyty Naukowe UAM, nr 2, s. 51-157.
7) Godłowski K. 1992, Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich. W: Arma et ollae, Łódź, s. 71-88.
8) Kaczanowski P. 1995, Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego
9) Kontny B. 1998, Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim. Wpływ formy broni na jej zastosowanie, Światowit 41, FAsc B, s. 388-402.
10) Kontny B. 2001. Wojna oczami archeologa. Uwagi na temat sposobów walki ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych. Światowit, 44, Fasc. B, s. 91-119.
11) Łuczkiewicz P. 2006, Uzbrojenie ludności ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim
12) Makiewicz T. 1992, Broń jako element rytuałów ofiarnych w okresie przedrzymskim i rzymskim na terenie Polski. W: Arma et ollae, s. 109-128.
13) Wołągiewicz D.M, Wołągiewicz R.1963, Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery, Materiały Zachodniopomorskie, t. 9, s. 9-136.
IV. Dla wczesnego i późnego średniowiecza:
1) Bienia M. 1998, Znaleziska mieczy Wikingów na terenie województwa bialskopodlaskiego, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, t. 1, s. 48-54
2) Głosek M. 1984, Miecze środkowoeuropejskie z X-XV wieku
3) Głosek M. 1996, Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich
4) Hilczerówna Z. 1956, Ostrogi polskie z X-XIII wieku
5) Janowski A. 2006, Brązowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z . X-XIII wieku. Uwagi o proweniencji i datowaniu
6) Kotowicz P. Uwagi o znaleziskach kiścieni wczesnośredniowiecznych na terenie Polski, Acta Militaria Mediaevalia, t, 2, s., 51-66
7) Kotowicz P. 2013, Problematyka badań bronioznawczych nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem Lubelszczyzny. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 34, s51-71.
8) Marek L. 2004, Wczesnośredniowieczne miecze Europy Środkowej i Wschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawcy. Studia Archeologiczne, t. 36
9) Nadolski A. 1954, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w.
10) Nadolski A. (red.), 1990, Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450 11) Sarnowska W. 1962, Topory wczesnośredniowieczne z obszaru Śląska. Światowit 24,s. 493-514
12) Świątkiewicz P. Uzbrojenie wczesnośredniowieczne Pomorza Zachodniego
13) Wachowski K 2001, Elementy rodzime i obce w uzbrojeniu wczesnośredniowiecznym na Śląsku. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 23, s. 153-176
14) Wyrwa A., Sakiewicz P., Pudło P. (red.). 2011, Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza
15) Żak J., Maćkowiak-Kotkowska L. 1988, Studia nad uzbrojeniem środkowoeuropejskim VI-X wieku

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna
Literatura:

1) Hensel W. 1988, Polska Starożytna.

2) Kmieciński J. (red.). 1989, Pradzieje ziem polskich, t. I, cz. 1, 2.

3) Miśkiewicz B. 1991, Szkice z dziejów wojskowości.

4) Wojciechowski W., 1973, Broń pierwotna i starożytna w Polsce, Warszawa

5) Żygulski Z., 1998, Broń starożytna, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza – student:

W01 – wie jak wygląda warsztat archeologiczny (K_W01)

W02- zna podstawową terminologię związaną z uzbrojeniem w starożytności (K_W01)

W03- ma rozbudowaną wiedzę na temat uzbrojenia w pradziejach (K-W01)

W04- zna czynniki wpływające na kształtowanie się uzbrojenia na ziemiach polskich w pradziejach (K-_W03)

W05- wie jaki jest całokształt studiów archeologicznych dotyczących uzbrojenia (K_W07)

Umiejętności - student:

U01- potrafi analizować opracowania archeologiczne oraz materialne źródła archeologiczne dotyczące uzbrojenia (K_U01)

U02- potrafi przeprowadzić krytykę źródeł na podstawie zdobytej wiedzy (K_U01)

U03 - potrafi wskazać uwarunkowania rozwoju uzbrojenia w pradziejach (K_U01)

Kompetencje społeczne – student:

K01 – jest świadomy głębi swoich kwalifikacji i kompetentności naukowych oraz dąży do ich dalszego umacniania i wzbogacania (K_K03)

K02 – rozumie jaka jest rola tradycji w formowaniu się oręża polskiego (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Skala ocen 2-5. Student może uzyskać następujące oceny, które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji (liczonej wobec kompletu punktów za test

wiedzy):

5,0 > 90%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70%

3,0 = 51-60%

2,0 < 50%

Zakres tematów:

1) Wyjaśnienie podstawowych definicji, terminologii, źródeł oraz specyfiki warsztatu archeologa

2) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych (źródła materialne) dotyczących uzbrojenia dla najstarszych odcinków pradziejów ziem polskich (paleolit, mezolit, neolit)

3) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych ((źródła materialne, ikonografia) dotyczących uzbrojenia dla epoki brązu i wczesnej epoki żelaza . Porównanie uzbrojenia z ziem polskich ze starożytnej Grecji

4) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych, ikonografii, rzeźby oraz źródeł pisanych dotyczących uzbrojenia dla okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Rejestracja uzbrojenia w skali ogólnoeuropejskiej (cywilizacja celtycka, Barbaricum, cywilizacja rzymska).

5) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych ikonografii, rzeźby oraz źródeł pisanych dotyczących uzbrojenia dla okresu wczesnego i późnego średniowiecza . Rejestracja uzbrojenia w skali ogólnoeuropejskiej (oddziaływanie Europy Zachodniej, Południowej i Północnej).

6) Podsumowanie - omówienie znaczenia czynników społeczno-kulturowych na kształtowanie się uzbrojenia na ziemiach polskich

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:00 - 10:45, (sala nieznana)
Justyna Żychlińska 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.