Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna powszechna w świetle źródeł 1000-H23HNPO-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Andrusiewicz A., Carowie i cesarze Rosji, Warszawa 2001
Bogucka M., Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1998;
Boorstin D.J., Odkrywcy. Dzieje ludzkich odkryć i wynalazków, Warszawa 2001
Boorstin D.J., Poszukiwacze. Dzieje ludzkich poszukiwań sensu świata, Warszawa 2001;
Cloulas I., Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu, Poznań 1999;
Crosland M., Madame de Pompadour, Warszawa 2002;
Człowiek baroku, pod red. R. Villariego, Warszawa 2001;
Człowiek Oświecenia, pod red. M. Vovelle`a, Warszawa 2001;
Duroselle J-B., Europa. Historia narodów, Warszawa 2002;
Edwards J., Inkwizycja hiszpańska, Warszawa 2002;
Erickson C., Henryk VIII, Warszawa 2001;
Favier J., Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana, Warszawa 1996;
Ferro M., Historia kolonizacji, Warszawa 1997;
Grzybowski S., Elżbieta Wielka, Wrocław 1989;
Mączak A., Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1980;
Oberman H.A., Marcin Luter. Człowiek między Bogiem a diabłem, Gdańsk 1996;
Potter G.R, Zwingli, Warszawa 1994;
Serczyk W.A., Piotr I, Wrocław 1990;
Mackenney R., Europa XVI w., Warszawa 1993;
Munck T., Europa XVII w., Warszawa 1998;
Block J., Europa XVIII w., Warszawa 1990;

Strony internetowe:
http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=740&url_tabelle=tab_quelle

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody proseminaryjne
Literatura:

Wójcik Z., Wiek XVI-XVII, Warszawa 1995

Rostworowski E., Wiek XVIII, Warszawa 1998

Wiek XVI - XVIII w źródłach, opr. Sobańska - Bondaruk M., Lenard S.B., Warszawa 1997

Baszkiewicz J., Historia Francji, Warszawa 2002

Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa 1979

Salmonowicz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 1998

Wereszycki H., Historia Austrii, Warszawa 1982

.Zins H, Historia Anglii, Warszawa 1979

T.Hobbes, Lewiatan, rozdz. XVII "O państwie";

J.Locke, Dwa traktaty o rządzie;

Montesqieu, Listy perskie, Warszawa 1979

Eberhard von Rochow, Przyjaciel dzieci,

J. Swift, Podróże Gullivera, Warszawa 1998.

Listy o odkryciu Ameryki, wyboru dokonał J. Kieniewicz, Gdańsk 1995

Krzysztof Kolumb, Pisma, Warszawa 1970

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – zna metody pracy z tekstem źródłowym (K_W06)

W02- rozumie zasady wykorzystywania różnego typu źródeł do analizy wydarzeń historycznych z epoki nowożytnej (K_W06)

W03 – zna zasady przygotowywania krótkich prezentacji na wybrany temat (K_W08)

W04 – zna zasady pracy ze źródłem pisanym, ikonograficznym ((K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI – student

U01 – potrafi przeprowadzić analizę i krytykę źródła (K_U06)

U02 – potrafi wskazać na mapie miejsca związane z omawianymi wydarzeniami (K_U06)

U03 – potrafi przygotować prezentację (referat, prezentację multimedialną) na wybrane zagadnienie z historii nowożytnej powszechnej z zastosowaniem aparatu naukowego (K_U06)

U04 - potrafi wykorzystać poznaną terminologię z zakresu historii nowożytnej powszechnej w dyskusji, debacie (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy konieczności stosowania zasad etycznych w wykorzystywaniu opracowań do badań nad dziejami nowożytnymi (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

- Przygotowanie prezentacji na wybrane zagadnienie;

- Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie pisemnego testu. Skala ocen 2-5. Student może uzyskać następujące oceny,

które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji (liczonej wobec kompletu punktów za test

wiedzy):

5,0 > 91%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70%

3,0 = 51-59%

2,0 < 50%

Zakres tematów:

W trakcie zajęć wybrane zagadnienia realizowane będą w oparciu o analizę tekstów źródłowych

1. Sytuacja polityczna w XVI i początkach XVII wieku w Europie Zachodniej.

2. Wielkie odkrycia geograficzne.

Źródła: A.Velho, Relacja z wyprawy Vasco da Gamy do Indii, Warszawa 1996

Listy o odkryciu Ameryki, wyboru dokonał J. Kieniewicz, Gdańsk 1995

Krzysztof Kolumb, Pisma, Warszawa 1970

3. Reformacja w Europie.

źródła: Wiek XV - XVIII w źródłach

tezy Marcina Lutra z 1517 r. (55/123); Marcin Luter do szlachty niemieckiej (56/125); Edykt wormacki cesarza Karola V z 1521 r. (57/126); Dekret o reformie duchowieństwa uchwalony na soborze trydenckim w 1547 r. (65/136); Pokój religijny w Augsburgu 1555 (66/137)

4. Wojna trzydziestoletnia.

Źródło: Analiza dokumentu pokoju westfalskiego z 1648 r.

http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=740&url_tabelle=tab_quelle

5. Monarchia absolutna, konstytucyjna, republika w angielskiej teorii i praktyce politycznej XVII wieku.

źródła: T.Hobbes, Lewiatan, rozdz. XVII "O państwie"; J.Locke, Dwa traktaty o rządzie, s. 222 - 230, 305 - 313;

Deklaracja praw narodu angielskiego, w: Wiek XVI - XVIII w źródłach;

J. Swift, Podróże Gullivera, Warszawa 1998.

6. Konflikty parlamentu z monarchią. Rewolucja angielska. Rządy gabinetowe w Anglii.

źródła: Wiek XVI - XVIII w źródłach

Petycja o prawo z 7.06.1628; Zmiany ustrojowe w Anglii w okresie rewolucji w 1649r.; Akt nawigacyjny z 9.10.1651; Habeas Corpus Act z 1679 r.; Deklaracja praw narodu angielskiego

7. społeczeństwo i państwo francuskie I poł. XVIII wieku.

źródło: Montesqieu, Listy perskie, Warszawa 1979;

8. Absolutyzm oświecony w Prusach i Austrii

źródło: Eberhard von Rochow, Przyjaciel dzieci

9. Reformy Piotra I i Katarzyny II w Rosji.

10. Wielka Brytania i powstanie Stanów Zjednoczonych

Źródło: Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych w: Wiek XVI - XVIII w źródłach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Anetta Głowacka-Penczyńska 1/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.