Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niematerialne dziedzictwo kultury 1000-ZDK11NDK-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: K. Braun, K.Waszczyńska, Odkrywanie tradycji Mazowsza. Obrzędy, cz. II, Ścinanie śmierci w Jedlinsku. Straże grobowe - Turki, Wieńce dożynkowe, Warszawa 2008;
K. Braun, Zwyczaje doroczne. Ludzie, czasy, dzieła, Warszawa 2007;
K. Braun, Folklor muzyczny i taneczny Puszczy Białej. Pieśni i tańce - widowisko weselne - obrzędy i zwyczaje, Warszawa 2004;
J. Barański, Świat rzeczy: zarys antropologiczny, „Etnografia Polska”, 2008, t. 52, z. ½, s. 159-165
www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne
www.nid.pl
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=podstawy-dialektologii

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacje multimedialne, zajęcia terenowe
Literatura:

K. Braun (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja-dokumentacja-ochrona-interpretacja-pojęcia-poglądy, Węgorzewo 2011;

K. Braun, Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1998

H. Schreiber, Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations, t. 25, 2005, nr 3-4;

H. Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idea, prawo, praktyka, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W.Szafrański, K. Zalasińska, Poznań 2009;

B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2004;

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student:

W01 – zna i rozumie definicje kultury, cywilizacji (K_W03)

W02- wymienia elementy niematerialnego dziedzictwa kultury (K_W03)

W03 – zna i rozumie pojęcia kultura ludowa, niematerialne dziedzictwo kultury oraz podstawowe pojęcia związane z ochroną zabytków (K_W03)

W04- wymienia i charakteryzuje formy i sposoby ochrony niematerialnych dóbr kultury w Polsce (K_07)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01- potrafi wyszukiwać, analizować informacje na temat niematerialnego dziedzictwa i jego ochrony (K_U03)

U02- ocenia wartość niematerialnych dóbr kultury jako dziedzictwa kulturowego (K_U03)

U03- potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę, terminologię oraz różne źródła informacji (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01- jest przekonany o konieczności promocji polskiego niematerialnych dziedzictwa kulturowego w kraju i poza jego granicami; (K_K04)

K02- ma świadomość wartości zabytków niematerialnego dziedzictwa dla dziedzictwa kulturowego kraju; (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie pisemnego testu. Skala ocen 2-5. Student może uzyskać następujące oceny, które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji (liczonej wobec kompletu punktów za test wiedzy):

5,0 > 91%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70%

3,0 = 51-59%

2,0 < 50%

Zakres tematów:

• Definicje kultury w świetle badań etnologicznych;

• Systematyka niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

• Podstawy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce;

• Program ochrony dziedzictwa niematerialnego;

• Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

• Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

• Instytucje i organizacje zajmujące się ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

• Wybrane elementy dziedzictwa niematerialnego (wierzenia, tradycyjne rzemiosło, sztuki widowiskowe, język)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:00 - 10:00, (sala nieznana)
Anetta Głowacka-Penczyńska 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.