Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy ochrony zabytków techniki 1000-ZDK35POZT-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Banach-Gutierrez J. (2011): Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. W kierunku ponadnarodowego systemu sui generis?, Warszawa
Cattaneo M., Trifoni J. (2003): Najcenniejsze zabytki pod patronatem UNESCO. Warszawa
Galicki Z. (2015): Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 12.
Januszewski S. (2010): Archeologia przemysłowa – jej narodziny i przedmiot badań. Spotkania z Zabytkami, 3–4.
Kałuża T., Podemska-Kałuża A. (2015): Budowle wodne świadectwem rozwoju kultury technicznej i hydrotechniki. W: S. Kowalska (red.), Imponderabilia ochrony dziedzictwa kulturowego, Poznań–Kalisz.
Molski P. (2009): Adaptacja – formy i uwarunkowania. W: B. Szmygin (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Warszawa.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna
Literatura:

Kołodziej J. (1998): Ochrona dziedzictwa przemysłowego w Polsce. Ochrona Zabytków, 51.Kowalska S. (2007): Prawna ochrona dóbr kultury. Wybrane regulacje oraz proponowane zmiany. W: M. Nowak (red.), Studia prawnicze. Rozprawy i materiały. Kraków, s. 97–111.

Kowalska S. (2008): Europeizacja prawa a ochrona dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia legislacyjne Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej. W: T. Biernat (red.), Eu-ropeizacja prawa. Kraków.

Kowalska S. (2016): Umowa międzynarodowa w sferze kultury – wybrane aspekty ustrojowo-prawne. W: S. Kowalska, A. Kędziora, M.J. Śmiałek (red.), Polacy na obczyźnie. Poznań–Kalisz.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

W01 - zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zabytków techniki (K_W07)

W02- zna formy ochrony zabytków, w tym zabytków techniki (K_W16)

Umiejętności: student

U01 - potrafi określić czas powstania zabytku techniki (K_U07)

U02- potrafi nazwać poszczególne elementy zabytku technicznego (K_U08)

Kompetencje społeczne: student

K01 - szanuje dziedzictwo kulturowe Polski (K_K03)

K02- dostrzega walory zabytków techniki

Metody i kryteria oceniania:

- projekt – opracowanie wybranego zabytku techniki pod kątem ochrony oraz wszelkich form udostępnia społecznego (publikacje, biuletyny nauki, szlaki turystyczne itp.)

Kryterium oceniania – ocenie podlega: charakterystyka obiektu; umiejętność doboru środków przekazu; poprawność sporządzonego wykazu wykorzystanej literatury.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki wykładu - terminologia

2. Aspekty prawne ochrony zabytków techniki

3. Przestępczość wobec zabytków techniki - zróżnicowane formy

3. Wybór zabytków techniki z listy UNESCO

4. Współczesne adaptacje zabytków techniki do funkcji użytkowej

5. Społeczne funkcjonowanie zabytków techniki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 11:45, (sala nieznana)
Anetta Głowacka-Penczyńska 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.