Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury życia codziennego 1000-ZDK12HKC-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976
W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, Lublin 1987
- M. Moźdzyńska-Nawotka, od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wrocław 2007
- M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku, Warszawa 1997
- Codzienność dawnej Francji. Życie i rzeczy w czasach ancien regime'u, red. M. Figeac, Warszawa 2015
- Francois Boucher, Historia mody, Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2012
- Ubiory na dworze króla Jana III Sobieskiego, warszawa, Muzeum pałacu w Wilanowie, br. r. dr.
- Stanisław Czerniecki, Compendium Ferculorum albo Zebranie Potraw, wyd. i opr. J. Dumanowski, M. Spychaj, Warszawa 2010
- N. Lemaitre, M. T. Quinson, V. Sot, Słownik kultury chrześcijańskiej, Warszawa 1997
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Metody nauczania zdalnego (część zajęć realizowana przy użyciu narzędzi do e-learningu)
Literatura:

- M. Bogucka, Życie codzienne - spory wokół profilu badań i definicji, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1996, nr 3.

- T. Szarota, Życie codzienne - temat badawczy czy tylko popularyzacji, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1996, nr 3

- B. Baranowski, Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1975

- Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1978 (wybrane hasła łączące się z tematyką wykładów)

- A. Bruckner, K. Estreicher, Encyklopedia staropolska, t. 1-2, Warszawa 1990 (wybrane hasła łączące się z tematyką wykładów)

- W. Zaleski, Rok kościelny, Warszawa 1989 (wybrane hasła łączące się z tematyką wykładów)

-M. Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca, obrzędy, wspólnoty, Warszawa 1999 (wybrane hasła łączące się z tematyką wykładów) -A. Sieradzka, od komnaty do izby, Marki 2007

- M. Bogucka, Kultura sarmatyzmu w Polsce, XVI-XVIII w., Warszawa 2016

-J. S. Bystroń, dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI-XVIII, t. 1, 2, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student:

W01 - ma zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej historii kultury życia codziennego (K_W02)

W02 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zróżnicowania społecznego i dynamiki procesów społecznych (K_W08)

W03 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski pozwalającą na określanie źródeł kształtowania się kultury różnych stanów (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 - posiada umiejętność wszechstronnej i obiektywnej analizy przyczynowo-skutkowej rozwoju kultury życia codziennego w oparciu o trafnie dobrane źródła (K_U02)

U02 - potrafi trafnie dobrać metodologię badawczą do realizowanych badań (K_U08)

U03- potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę, terminologię oraz różne źródła informacji (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - docenia wartość artefaktów związanych z kulturą życia codziennego (K_K01)

K02 - zna, stosuje i propaguje zasady zawodowej odpowiedzialności, rzetelności i dobrych praktyk na gruncie działalności badawczej i dydaktycznej związanej z historią kultury życia codziennego (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie prezentacji na wybrany temat,

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie pisemnego testu. Skala ocen 2-5. Student może uzyskać następujące oceny, które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji (liczonej wobec kompletu punktów za test wiedzy):

5,0 > 91%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70%

3,0 = 51-59%

2,0 < 50%

Zakres tematów:

Wybrane elementy historii kultury życia codziennego

• życie codzienne w wybranych stolicach europejskich w dobie nowożytnej

• kultura ludowa XIX w. (wybrane elementy – budownictwo, rzemiosło wiejskie, wyposażenie chałup, tradycje i zwyczaje)

• kultura szlachecka (wybrane elementy – architektura i wyposażenie dworów, kultura kulinarna)

• historia medycyny

• historia mody (wybrane zagadnienia)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Anetta Głowacka-Penczyńska 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.