Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa śródroczna 1100-POP23PRZ-SP
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Cryer, D., Harms, T., Riley, C. (2003). All about the ECERS-R. Pact House Publishing. str. 35-44,317-327, 367-377.
Czub M. (2014). Rozwój dziecka. Wczesne dzieciństwo, wiek: 0-2/3 lata, W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, tom I. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.
Czub, M. (2014). Rozwój dziecka wczesne dzieciństwo. W: A. I. Brzezińska (red), Niezbędnik dobrego nauczyciela, seria I – rozwój w
okresie dzieciństwa i dorastania, tom I. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych www.eduentuzjasci.pl
Hajnicz, W. (2004). Obserwacja pedagogiczna a oczekiwania pedagoga. W: T. Ogrodzińska (red), Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój iedukacja małych dzieci. Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Mather, S., Linskey, F., Seddon, J., Sylva, K. (2007). Using quality rating scales for professional development: experiences from the UK. International Journal of Early Years Education, Vol. 15, (No. 3), s. 261-275.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
zajęcia realizowane innymi metodami
Literatura:

Czub, M. (red.). (2014). Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat (r. 1,2,4,5,6). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych – www.eduentuzjasci.pl

Czub, M. Matejczuk, J. (2015). Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa (r. 3,6). Warszawa: Wydawnictwo IBE – www.eduentuzjasci.pl

Deptuła M., Potorska A., Borsich Sz. (2018). Wczesna Profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (r. 2.2.3, r. 3). Warszawa: PWN.

Deptuła M., Misiuk, A. (2016). Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (r. 5). Warszawa: PWN.

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania (r. 2, s. 29-48, r. 3, s. 51-76). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Mielcarek, M., Ratajczak, A. (2014). Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. W: A. I. Brzezińska (red), Niezbędnik dobrego nauczyciela, seria IV – Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych – www.eduentuzjasci.pl

Potorska, A. (2016). Przegląd narzędzi do badania kontekstu rozwoju dzieci do lat trzech. Teraźniejszość-Człwoiek-Edukacja, tom. 19, nr. 4 (76), s. 115-135.

Sadowska K. (2018). Wczesnodziecięca edukacja w żłobku. Obraz i postrzeganie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Telka, L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Łódź:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – dspace.uni.lodz.pl

Efekty uczenia się:

Koordynator: A. Potorska

W-1 Posiada wiedzę na temat zasad opracowywania narzędzi do oceny efektów rozwoju małych dzieci oraz warunków tworzonych tym dzieciom w placówkach wczesnej edukacji do rozwoju psychospołecznego, a także wiedzę dotyczącą prowadzenia badań diagnostycznych w placówkach wczesnej opieki i edukacji [K_W10]

W-2 Posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu wczesnej profilaktyki – norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej, do której się przygotowuje w żłobku, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych [K_W11]

U-1 Potrafi prowadzić obserwację swobodną, prowadzić dokumentację i analizować zarejestrowane zdarzenia i sytuacje pedagogiczne, w oparciu o wiedzę naukową. Umie rozwiązywać typowe i nietypowe problemy związane z wczesną opieką, wychowaniem i edukacją, poddając je krytycznej analizie i formułując wnioski własne [KU_02]

U-2 Umie diagnozować efekty rozwoju psychospołecznego małych dzieci i warunki do rozwoju tworzone tym dzieciom w instytucjach wczesnej opieki i edukacji, potrafi na podstawie prowadzonej diagnozy zidentyfikować potrzeby, możliwości i zdolności małych dzieci oraz projektować adekwatne do nich metody pracy z małymi dziećmi [KU_03]

K-1 Potrafi nawiązywać kontakt z małymi dziećmi zachowując dbałość o wypełnianie niespecyficznych potrzeb małych dzieci, w prowadzeniu diagnozy w placówkach wczesnej opieki i edukacji przestrzega zasad etycznych [K_K01]

K-2 Umie dokonać krytycznej analizy swojej wiedzy dotyczącej dobrych praktyk i koncepcji wczesnej opieki i edukacji oraz udzielić informacji zwrotnej na temat własnych doświadczeń z praktyki w instytucjach wczesnej opieki i edukacji [K_K04]

Koordynator: Sz. Borsich

W1. Student posiada wiedzę z zakresu prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej (wykorzystując również TiK) pozwalającą identyfikować potrzeby dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym lub rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub z trudnościami w nauce lub dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania w szkole instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, aby na tej podstawie zaprojektować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze [K_W10].

W2. Student zna efektywne metody i środki oddziaływań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów [K_W11].

W3. Student zna i rozumie prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności pedagoga [K_W12].

U1. Potrafi dobrać lub stworzyć i sprawdzić w praktyce materiały środki, metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych [K_U05].

U2. Potrafi pracować z dziećmi pochodzących z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z trudnościami w nauce, dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania w szkole instytucjach opiekuńczo-wychowawczych [K_U09].

U3. Potrafi racjonalnie gospodarować czasem zajęć [K_U10].

U4. Realizując zlecone zadanie potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych [K_U15].

K1. Przestrzega zasad etyki zawodowej [K_K01].

K2. Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności [K_K04].

K3. Student wykazuje się refleksyjnością dotyczącą rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska, a zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczanych, w tym dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, rodzin z problemem alkoholowym, mających trudności w realizacji zadań rozwojowych oraz do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej [K_K07].

Metody i kryteria oceniania:

Koordynator: A. Potorska

Ocena sporządzonej i złożonej w terminie wskazanym przez prowadzącego teczki zawierającej dokumentację z realizacji wskazanych zadań (i otrzymanie pozytywnej oceny tj: uzyskanie więcej niż 50% pkt przewidzianych dla danego efektu uczenia się) :

a) notatka z prowadzonej obserwacji swobodnej wraz z krytyczną analizą specyfiki pracy placówki, organizacji i metod pracy z małymi dziećmi oraz struktury zajęć odbywających się w placówce,

b) wypełnionego narzędzia diagnostycznego wraz z wnioskami z badań oraz wskazaniem adekwatnych metod pracy z małymi dziećmi lub pisemnej pracy dotyczącej rekonstrukcji dobrych praktyk pracy z małymi dziećmi na podstawie wiedzy naukowej o koncepcjach wychowania i wczesnej edukacji.

c) pisemnej informacji zwrotnej dotyczącej własnych na temat własnych doświadczeń z praktyki w instytucjach wczesnej opieki i edukacji.

W sytuacji braku możliwości dostępu do placówek realizacja treści dobędzie się on-line

Koordynator: Sz. Borsich

Weryfikacji podlegają wszystkie wskazane efekty uczenia się, czyli zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (warunkiem zaliczenia jest uzyskanie więcej niż 50% pkt przewidzianych dla danego efektu uczenia się).

Suma łącznie uzyskanych punktów zostanie przełożona na ocenę według wzoru: 51% - 60% - ocena dostateczna, 61% - 65% - cena dostateczna plus, 65% - 75% - ocena dobra, 75% - 80% - ocena dobra plus, 80% - 100% - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

Koordynator: A. Potorska

1. Zapoznanie się z zasadami pracy obowiązującymi w placówce i jej programem, przyjętą koncepcją pracy z małymi dziećmi, harmonogramem aktywności dzieci w żłobku/planem dnia.

2. Zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną w żłobku przez opiekunów i wychowawców oraz zasadami jej tworzenia.

3. Prowadzenie swobodnej obserwacji pracy opiekunów i specyfiki funkcjonowania placówki, w tym organizacji codziennych aktywności dzieci, zabawy, przebiegu i rytmu dnia oraz wynikających z harmonogramu zajęć edukacyjnych. Najważniejszych obowiązków i zadań, stosowanych form i metod pracy z dziećmi, strategii radzenia sobie z zagrożeniami i trudnościami pojawiającymi się w funkcjonowaniu dzieci w żłobku.

4. Prowadzenie z wykorzystaniem opracowanych na zajęciach lub dostępnych w źródłach naukowych narzędzi diagnozy efektów rozwoju psychospołecznego małych dzieci i/lub warunków do rozwoju psychospołecznego tworzonych tym dzieciom w placówkach wczesnej opieki i edukacji.

5. Sporządzenie wniosków z prowadzonej diagnozy i na tej podstawie wskazanie adekwatnych metod wspomagających rozwój psychospołeczny małych dzieci/rekonstrukcja dobrych praktyk w pracy z małymi dziećmi na podstawie wiedzy naukowej dotyczącej koncepcji wychowania i wczesnej edukacji.

Koordynator: Sz. Borsich

1. . Poznanie podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji w której student odbywa praktykę. Student zapoznaje się z dokumentacją funkcjonowania placówki w której będzie realizował zadania [W3].

2. Zdobywanie wiedzy w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogiczne. Studenci przygotowują i przeprowadzają w zespole badanie diagnostyczne w praktyce (możliwość wykorzystania TiK) pozwalające identyfikować potrzeby jednej z grup dzieci tj. pochodzących z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z trudnościami w nauce, dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania w szkole instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, aby na tej podstawie zaprojektować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze [W1].

3. Poznawanie efektywnych metod i środków oddziaływania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów. Studenci analizują wyniki diagnozy i na tej podstawie określają czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka związane z rozwojem psychospołecznym [W2].

4. Nabywanie umiejętności projektowania działań opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Studenci projektują w zespole działania opiekuńczo-wychowawcze oraz z zakresu profilaktyki uniwersalnej. W projekcie jako wprowadzenie lub element działań uwzględniają realizację wybranej metody pracy z dzieckiem z danej koncepcji opieki i wychowania z przeszłości lub realizację w grupie dzieci zabaw z wykorzystaniem pomysłów z różnych epok, wykonywanie z dziećmi zabawek z poradników z XIX i początku XX wieku lub pokazanie dzieciom prezentacji poświęconej dziejom i przemianom określonej zabawki [U1].

5. Nabywanie umiejętności prowadzenia takich zajęć. Studenci realizują zajęcia w praktyce (w placówce lub przy wykorzystaniu TiK) oraz przygotowują ankietę ewaluacyjną w celu oceny własnych działań przez uczestników zajęć [U2].

6. Gotowość do krytycznej analizy własnych działań i kompetencji jako istotny element rozwoju w w zawodzie pedagoga-profilaktyka. Po przeprowadzonych zajęciach student dokonuje auto-ewaluacji prowadzonych zajęć i wskazuje na obszary kompetencji osobistych i zawodowych wymagające rozwoju (uwzględniając w samoocenie m.in przestrzeganie zasad etyki, współpracę z innymi osobami, gospodarowanie czasem zajęć) [U3, U4, K1].

7. Gotowość do superwizji jako jako istotny element rozwoju w w zawodzie pedagoga-profilaktyka. Student po zrealizowanych zajęciach wysłuchuje informacji zwrotnej od opiekuna/wychowawcy klasy/grupy, w celu wysłuchania jego opinii na temat zajęć, spostrzeżeń i wskazówek [K2].

8. Gotowość do wypełniania zobowiązań społecznych. Studenci na spotkaniu podsumowującym praktykę przedkładają koordynatorowi raport z realizacji podjętych działań praktycznych. Dodatkowo każdy student prezentuje własne pomysły (przynajmniej jeden) dotyczące rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska, a zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczanych, w tym dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, rodzin z problemem alkoholowym, mających trudności w realizacji zadań rozwojowych oraz do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej [K3].

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 7:00 - 10:45, (sala nieznana)
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 15:45, (sala nieznana)
Alicja Potorska, Szymon Borsich 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.