Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci do 6 roku życia 1100-POP24WRS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bobkowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007
Gerhardt, S. Znaczenie miłości. Warszawa, 2015.
Kaleta K., Mróz J.(red.). Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Warszawa 2010
Kwaśniewska G. (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
Olechnowicz H., U źródeł rozwoju dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
Olechnowicz H., Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku. Praca terapeutyczna z małymi dziećmi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
Rose C., Dryden G., Zabawy Fundamentalne, Transfer Learning Sp.z o.o., Gdańsk 2006.
Bogdanowicz, M.PRZYTULANKI czyli wierszyki na dziecięce masażyki + płyta CD – czyta PIOTR FRONCZEWSKI
Artykuły w czasopismach:
Wójtowicz-Dacka, M. (2012). Zmysły niemowląt. W:Przybornik rodzica. Dziecko od początku, NR.1, Wyd. Charaktery
Wójtowicz-Dacka, M. (2012). Dorastanie ze wsparciem. W:Przybornik rodzica. Dziecko od początku. NR.3, Wyd. Charaktery
Wójtowicz-Dacka, M. (2012). Nastolatek w rodzinie. W:Przybornik rodzica. Dziecko od początku. NR.4 Wyd. Charaktery.
Wójtowicz-Dacka, M. (2014) The birth of the first child as a positive event in the lives of young parents, Polish Psychological Bulletin, vol 45(2), 103-111
Wójtowicz-Dacka, M. (2014) Wyłącznie ludzka cecha, Psychologia w szkole, nr 4(45), Wyd. Charaktery
Wójtowicz-Dacka, M.; Miotk-Mrozowska, M. (2016). Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline as a new psychological method of development support in Poland. Polish Psychological Bulletin, vol. 47(3), 250–257 .
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Literatura:

Cytowska B., Winczura B. (red. naukowa), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju

małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2008.

Cytowska B.,Wilczura B., Stawarski A.(red.nauk.) Dzieci chore, niepełnosprawne

i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls 2008

Kołakowski, A.,Pisula, A. (2013). Sposób na trudne dziecko. Sopot: GWP Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: GWP Kozłowska, A. (1996) Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Wyd.Żak, Warszawa. Kaczmarek B.B., (2008). Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 8. Kaleta K., Mróz J.(pod red.) (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Warszawa: Wyd. Pedagogiczne ZNP

Laskowska, I.; Wójtowicz-Dacka, M. (2010) Co oferuje współczesny żłobek? Medyczne, pedagogiczne i psychologiczne metody wspomagania rozwoju dzieci 0-3 lat. Bydgoszcz.Wyd. Żłobki Miejskie

Malkiewicz, M. (2009). Chodźmy się bawić. 150 zabaw dla dzieci. Gdańsk: Harmonia

Miksza, M. (1998) Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessorii o wychowaniu dziecka. Kraków: Impuls.

Olechnowicz, H. (1995) Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. Warszawa: PWN.

Poćwiardowska, B. (2013). Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz, Wyd. UKW.

Portmann, R. (1999) Gry i zabawy przeciwko agresji. Wyd. Jedność, Kielce.

Wójtowicz-Szefler, M. (2018). Dzieci przedwcześnie urodzone. Możliwości wsparcia i pomocy. Warszawa: Wyd. Difin

Wyckoff, J., Unell, B. (2008). Dyscyplina bez krzyku i bicia. Warszawa: LIber

Efekty uczenia się:

W01 - student/ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego wczesnego wspomagania i wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka od urodzenia do 6 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się/ uczenia się w niesprzyjających warunkach K_W04

W02 - student/ka posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej, do której się przygotowuje [w żłobku, przedszkolu]; zna efektywne metody i środki oddziaływań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów K_W11

U01 - student/ka potrafi (uwzględniając zróżnicowane możliwości i potrzeby dziecka od 0 do 6 roku życia oraz zmiany zachodzące w świecie i w wiedzy naukowej) indywidualizować zadania, dostosowywać metody pracy i treści zadań oraz sposoby udzielania mu informacji zwrotnej o jego działaniu i uzyskiwanych rezultatach K_U04

U02 - student/ka potrafi dobrać lub stworzyć i sprawdzić w praktyce materiały, środki, metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień) K_U05

U03 - student/ka potrafi projektować działania wychowawczo-profilaktyczne skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli; monitorować postępy dzieci, ich aktywność; potrafi udzielać dzieciom/rodzicom informacji zwrotnej do zachęcania ich do pracy nad własnym rozwojem K_U08

K01 - student/ka jest gotowa/y do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z działalnością zawodową pedagoga-profilaktyka oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (punktowana – zasady punktacji omówiona na pierwszych zajęciach), zaliczenia na podstawie kolokwium.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę wspomagania rozwoju dziecka.

2. Zasady pracy zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka WWR. Rola specjalistów zespołu wczesnego wspomagania rozwoju i profilaktyki zaburzeń rozwojowych.

3. Programy współpracy z rodzicami dzieci potrzebujących WWR. Znaczenie miłości – jak uczucia wpływają na rozwój mózgu

4. Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych u dzieci z zaburzeniami w rozwoju społeczno-emocjonalnym.

5. Wspomaganie więzi fizycznej i uczuciowej u dzieci i ich opiekunów jako działania profilaktyczne dalszych zaburzeń rozwojowych.

6. Wspomaganie rozwoju małego dziecka w jego najbliższym środowisku.

7. Pomoc dzieciom z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu – strategie autoterapeutyczne oraz gry i zabawy przeciwko agresji, ćwiczenie przekształcania konfliktu we współpracę.

8. Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym propozycja konstrukcji (schemat) indywidualnego programu interwencji wczesnodziecięcej dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju społeczno-emocjonalnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:45 - 13:15, (sala nieznana)
Małgorzata Wójtowicz-Szefler 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.