Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika I 1300-Mt1MechI-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - E. Karaśkiewicz, Zarys teorii wektorów i tensorów, PWN Warszawa 1975.
- A.Sołtysiak, Algebra liniowa, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.
- B.Gdowski, E.Pluciński, Zbiór zadań z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej, Of. Wyd. Pol. Warszawskiej, W-wa 2001,
- slajdy przeprowadzonych wykładów.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

- J. Leyko, Mechanika ogólna, t.1, PWN, Warszawa 2006.

- J.Misiak, Mechanika ogólna, t. 1, WNT, Warszawa 2003

- J. Leyko, J. Szmelter, Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, T.1,

PWN, W-wa 1967.

- J. Nizioł, Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT,

W-wa 2006.

- R.M. Janka, Podstawy mechaniki. Teoria i zagadnienia metodyczne statyki, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.

- I. Mieszczerski, Zbiór zadań z mechaniki. T.1.

Efekty uczenia się:

W1. Zna znaczenie zagadnień mechanicznych z zakresu statyki i kinematyki ciała sztywnego w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice;

W2. Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu statyki i kinematyki ciała sztywnego;

W3. Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady statyki oraz kinematyki ciała sztywnego;

W4. Zna liczne zastosowania statyki oraz kinematyki ciała sztywnego w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny: test, pytania otwarte

Zakres tematów:

Podstawy rachunku wektorowego, podstawowe własności wektorów, ich reprezentacje i zastosowania. Wielkości skalarne i wektorowe. Wektory, działania na wektorach i ich zastosowanie. Przestrzeń wektorowa, baza i wymiar przestrzeni wektorowej. Wektory liniowo niezależne. Iloczyn skalarny i wektorowy wektorów, zastosowania. Długość wektora i kąt między wektorami. Baza ortonormalna. Kartezjański układ współrzędnych. Statyka definicje, podstawowe pojęcia i zasady mechaniki. Prawa Newtona. Jednostki masy i siły. Zasady statyki. Klasyfikacja i charakterystyka więzów i reakcji. Rozkład siły na dwa i trzy kierunki. Tarcie i prawa tarcia. Klasyfikacja sił tarcia. Tarcie statyczne i kinematyczne. Opory toczenia. Tarcie cięgien. Równanie Eulera. Zbieżne płaskie i przestrzenne układy sił. Równania równowagi płaskiego zbieżnego układu sił. Ogólne warunki i równania równowagi dowolnego przestrzennego układu sił zbieżnych. Układy proste i złożone. Twierdzenie o trzech siłach. Dowolny płaski układ sił. Moment siły względem punktu. Twierdzenie Varignona. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i moment pary sił. Redukcja dowolnego płaskiego układu sił. Warunki równowagi dowolnego płaskiego układu sił. Analiza dowolnego przestrzennego układu sił. Siły zbieżne w przestrzeni. Momenty statyczne. Uogólnienie redukcji układu na układ przestrzenny. Ogólne warunki i równania równowagi dowolnego przestrzennego układu sił. Zmiana bieguna redukcji. Niezmienniki redukcji układu sił. Przypadki redukcji układu. Przestrzenny układu sił równoległych. Środek sił równoległych. Środek ciężkości. Środek ciężkości bryły, powierzchni, linii. Twierdzenie Guldena (Pappusa). Kratownice. Warunki sztywności kratownic. Metoda węzłów rozwiązywania kratownic. Metoda Rittera rozwiązywania kratownic. Kinematyka definicje. Opis ruchu punktu. Równania ruchu punktu we współrzędnych kartezjańskich. Równania ruchu punktu we współrzędnych krzywoliniowych: biegunowych, cylindrycznych, sferycznych. Równania ruchu punktu po torze. Prędkość i przyspieszenie. Prędkość i przyspieszenie punktu w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym. Przyspieszenie styczne i normalne. Prędkość i przyspieszenie punktu we współrzędnych cylindrycznych, sferycznych. Opis ruchu względnego. Ruch względny i bezwzględny. Prędkość w ruchu względnym. Składanie prędkości punktu. Przyspieszenie w ruchu względnym. Składanie przyspieszeń punktu. Przyspieszenie unoszenia (Coriolisa). Ruch ogólny bryły. Opis położenia bryły w przestrzeni. Stopnie swobody. Ruch postępowy bryły. Ruch obrotowy bryły. Klasyfikacja ruchów obrotowych. Prędkość kątowa. Przyspieszenie kątowe. Prędkość i przyspieszenie w ruchu ogólnym. Ruch płaski bryły. Przyspieszenie w ruchu płaskim. Środek przyspieszeń. Ruch kulisty bryły. Prędkość i przyspieszenie w ruchu kulistym. Precesja regularna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:45, (sala nieznana)
Mieczysław Cieszko 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.