Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka i interpretacja źródeł z XIX i XX w. 1000-H24KIIŹXIXXX-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Biernat Andrzej, Ihnatowicz Ireneusz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003
2. Ihnatowicz Ireneusz , Zakres i zadania nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej, [w:] VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Nauki pomocnicze historii, red. Gieysztor Aleksander, Warszawa 1960, s. 99-117
3. Ihnatowicz Ireneusz, Źródła do historii XIX i XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. XIX, 1974, s. 5-11
4. Karczowa Helena, Problemy krytyki i wykorzystania materiałów fonograficznych, [w:] Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, red. Mączak Antoni, Warszawa 1968, s. 301-315
5. Kerstenowa Krystyna , Relacje jako typ źródła historycznego, [w:] Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, red. Mączak Antoni, Warszawa 1968, s. 316-330
6. Miśkiewicz Benon, Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań 1974
7. Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, red. Karolczak Kazimierz, Kraków 2009
8. Sztachelska Jolanta, Pamiętnikarstwo. Z dziejów terminu i gatunku w XIX w., „Studia Podlaskie”, t. XXI, 2013, s. 149-179,
9. Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.
10. Topolski Jerzy, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.
11. Toynbee A. J., Studium historii, Warszawa 2000.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

ŹRÓDŁA

1. Kotowski W., Der Fall Katyn im Lichte der Dokumente des deutschen Propagandaministeriums aus dem Jahre 1943, w: Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 7/1990

2. Kotowski W., Quellen zur Geschichte der deutschen Minderheit in Polen von 1919 bis 1939 in deutschen und polnischen Archiven, Marburg 1992;

3. Kotowski A., Matelski D., Quellen zur Geschichte der deutschen Minderheit in Polen von 1919 bis 1939 in deutschen und polnischen Archiven sowie in polnischen Bibliotheken, Marburg 1993),

4. Katalog inwentarzy archiwalnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, t. II, W-wa 1977.

5. Das Bürgerbuch der Stadt Konitz von 1550-1850, hrsg. E. Kloss, Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, Bd. 13, 1927

6. Księgi Adresowe miasta Bydgoszczy z XIX i XX wieku

7. Sprawozdania stenograficzne Sejmu RP. III, IV i V kadencji 1932-1939

8. Wolff H., Bromberg im Kriege 1914-1917, maszynopis

9. Feldpostbriefe Bromberger Lehrer 1914-1916, druk powielany

10. Gatz. E., Akten zur preußischen Kirchenpolitik1885-1914, Mainz 1977;

11. Sprawa 58 000 „Volksdeutschów”, Documenta Occupationis, t. VII, Poznań1981;

12. Brzoza C. (oprac.), Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych – I Grupy Kompanii Wartowniczych 1946, Kraków 2008

LITERATURA

1. Bergmann Olaf, Współczesne muzeum historyczne jako instytucja gromadzenia przechowywania i udostępniania źródeł historycznych z XIX i XX wieku, „Muzealnictwo”, t.54, 2013, s. 90-97

2.Biernat Andrzej, Polskie źródła epigraficzne XIX wieku-propozycja nowej problematyki, [w:] Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, red. Tomczak Andrzej, Warszawa-Łódź 1976, s. 129-140

3. Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. Czerny Andrzej, Lublin 2015

4. Ihnatowicz Ireneusz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990

5. Jakubczak Franciszek, Zasoby pamiętników. Zasady i zakres użytkowania, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, R. LI, 1989, z. 2, s. 259-268

6. Kowalski Krzysztof Maciej, Artefakty jako źródło poznania historycznego, [w:] Oblicza przeszłości, red. Wrzosek Wojciech, Bydgoszcz 2011, s. 289-320

7. Szwagrzyk Józef Andrzej, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990

8. Tomczak Sandra, Fotografia jako źródło historyczne-rys problemowy, „Archiwista Polski”, nr 2, 2013, s. 31-39

9. Wojtkowiak Zbysław, Nauki pomocnicze historii najnowszej, źródłoznawstwo. Źródła narracyjne, cz. I, Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA-student

W07 dysponuje rozległą wiedzą na temat

dominujących nurtów historiografii

W08 Zna i rozumie zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej

UMIEJĘTNOŚCI-student

U04 potrafi dokonać krytyki zewnętrznej (erudycyjnej) i wewnętrznej (hermeneutycznej) źródła, także z uwzględnieniem analizy przyczynowo-skutkowej, umie korzystać z zaawansowanych technik informatycznych

U02 tworzy prace pisemne o charakterze naukowym, wykorzystując szeroko materiał źródłowy. Redaguje, komentuje, opatruje przypisami przygotowany tekst, umiejętnie formułuje wypowiedzi w spójnej logicznie i zrozumiałej formie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE –student

K05 Postępuje etycznie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi świadomie organizować swój warsztat pracy. Dba i podtrzymuje etos wykonywanego zawodu. Realizuje zadania zapewniając bezpieczeństwo własne i swoim współpracownikom. Potrafi wykorzystywać swoją wiedzę w sferze praktyki życia współczesnego uwzględniając zmieniające się potrzeby

Metody i kryteria oceniania:

- pogadanka, praca ze źródłem, ćwiczenia praktyczne, prezentacja

Obecność, aktywność w dyskusji, przygotowanie referatu, prezentacji

Zakres tematów:

1. Charakterystyka źródeł i nauk pomocniczych XIX i XX w.

2. Archiwa, muzea i biblioteki w warsztacie historyka XIX i XX w.

3. Źródła archiwalne XIX wieku: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Akta Regencji Bydgoskiej;

Archiwum Państwowe w Inowrocławiu, Akta miasta Żnina; Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (tektonik).

4. Przewodniki archiwalne drukowane (Kotowski W., Quellen zur Geschichte der deutschen Minderheit in Polen von 1919 bis 1939 in deutschen und polnischen Archiven, Marburg 1992; Kotowski A., Matelski D., Quellen zur Geschichte der deutschen Minderheit in Polen von 1919 bis 1939 in deutschen und polnischen Archiven sowie in polnischen Bibliotheken, Marburg 1993), Katalog inwentarzy archiwalnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, t. II, W-wa 1977.

5. Żródła archiwalne XX wieku: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn (Kotowski W., Der Fall Katyn im Lichte der Dokumente des deutschen Propagandaministeriums aus dem Jahre 1943, w: Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 7/1990); Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (teczka osobowa Wojciecha Kotowskiego); Archiwum Państwowe w Poznaniu (Akta więźnia KL Mauthausen-Gusen, Stanisława Fojutowskiego)

5. Epigrafika XIX i XX w.-(szyldy, reklama prasowa, nagrobki, tablice pamiątkowe); zajęcia terenowe na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy

5. Źródła kartograficzne do historii XIX i XX w.-praca ze źródłem (mapy topograficzne Polski z XIX/XX w. o różnej skali),

6. Źródła numizmatyczne i pokrewne w badaniach historii XIX i XX w.-praca ze źródłem (monety i banknoty państw europejskich z XIX i XX w., pieniądz zastępczy pocz. XX w.); zajęcia terenowe w Muzeum Pieniądza w Bydgoszczy

7. Księgi przyjęć do prawa miejskiego i książki adresowe jako źródło historyczne: Das Bürgerbuch der Stadt Konitz von 1550-1850, hrsg. von E. Kloss, Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, Bd. 13, 1927; Księgi Adresowe miasta Bydgoszczy z XIX i XX wieku, zajęcia terenowe w Pracowni Regionalnej WiMBP w Bydgoszczy

8. Fotografia jako źródło historyczne, krytyka i możliwości poznawcze-praca ze źródłem (fotografie z XIX i XX w.), zajęcia terenowe w Pracowni Zbiorów Specjalnych WiMBP w Bydgoszczy

9. Pamiętnik i list jako źródło historyczne (Wolff H., Bromberg im Kriege 1914-1917, maszynopis ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Feldpostbriefe Bromberger Lehrer 1914-1916, druk powielany w zbiorach WiMBP w Bydgoszczy)

10. Źródła drukowane z XIX/XX w. – możliwości badawcze: (Gatz. E., Akten zur preußischen Kirchenpolitik1885-1914, Mainz 1977; Sprawozdania stenograficzne Sejmu RP. III, IV i V kadencji 1932-1939; Sprawa 58 000 „Volksdeutschów”, Documenta Occupationis, t. VII, Poznań1981; Brzoza C. (oprac.), Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych – I Grupy Kompanii Wartowniczych 1946, Kraków 2008.

11. Archiwa kościelne: zajęcia terenowe w Archiwum Katedry Bydgoskiej

12. Źródła do historii wojskowości na przykładzie dziejów garnizonu bydgoskiego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Albert Kotowski 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.