Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Polski 1000-SM12PZP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Czarnocki A., Kondrakiewicz D., Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006, s. 601-627.
Dębski S., „Polityka wschodnia” – mit i doktryna, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr 3, s. 5-18.
Dumała A., Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 roku, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006, s. 628-659.
Krasuski Jerzy, Polska-Niemcy, Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Poznań 2003.
Kukułka Józef, Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej, Wrocław–Warszawa-Kraków 1998.
Madera Andrzej Józef, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo-Wschodnia 1989-2003, Kraków 2003.
Pietraś Z. J., Polityka zagraniczna państwa, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, pod red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997, s. 161-174.
Sierpowski S., Polityka zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1994.
Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918-2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000.
Tomala M., Od porozumienia do współpracy. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2001.
Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, pod red. R. Zięby, Toruń 2004.
Zając J., Zięba R., Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, Toruń 2005
„Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”, "Polski Przegląd Dyplomatyczny"
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Kamiński M. K., Zacharias M. J., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998.

Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, Lublin 1998.

Polityka zagraniczna RP 1989-2002, pod red. R. Kuźniara, K. Szczepanika, Warszawa 2002.

Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, pod red. A. Żukowskiego, Olsztyn 1999

R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, Warszawa 2006

Szczepanik K., Kupiecki R., Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Warszawa 1995.

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania, pod red. J. Piątek, R. Podgórzańskiej, Toruń 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student

W01 - zna teorie polityki zagranicznej, metody i techniki jej badania, ma wiedzę o szkołach badawczych, terminologię związaną z polityką zagraniczną (K_W06)

W02 - zna podstawowy dorobek naukowy w zakresie polityki zagranicznej Polski, ma podstawową wiedzę o relacjach Polski z sąsiadami i wybranymi państwami, posiada podstawową wiedzę o prawnych podstawach i zasadach polityki zagranicznej Polski oraz o jej podmiotach, ma podstawową wiedzę na temat ewolucji polityki zagranicznej Polski po 1989 r. (K_W07)

Umiejętności:

U01 - umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę do interpretacji polityki zagranicznej, układów, traktatów, porozumień, aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących polityki zagranicznej Polski, potrafi formułować krytyczne opinie dotyczące polityki zagranicznej oraz formułować tezy i argumenty (K_U08)

U02 - potrafi właściwie analizować uwarunkowania polityki zagranicznej Polski oraz jej kształtowanie się, posiada umiejętność rozumienia czynników i warunków kreowania polityki zagranicznej Polski i jej obiektywnej, rzeczowej oraz merytorycznej analizy (K_U09)

Kompetencje społeczne:

K01 - potrafi prawidłowo postrzegać i oceniać politykę zagraniczną Polski, czynniki ją kształtujące i jej uwarunkowania, potrafi uzupełnić zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie polityki zagranicznej Polski o aspekty historyczne, polityczne, kulturowe, gospodarcze i prawne (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne

Student może uzyskać następujące oceny, które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji:

5,o> 91%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70

3,0 = 51-60%

gdzie poszczególne oceny oznaczają:

5,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłóściami

2,0 - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

. Pojęcie, istota, wyznaczniki, cele, funkcje i instrumenty polityki zagranicznej

2. Podmioty polityki zagranicznej

3. Podstawy prawne. Pojęcie traktatu, specyfika i różnorodność

4. Sytuacja międzynarodowa Polski po I wojnie światowej. Sprawa polska na konferencji wersalskiej

5. Problem kształtowania się granic państwa polskiego

6. Główne problemy, kierunki, etapy i uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w okresie II RP

7. Sprawa polska na arenie międzynarodowej podczas II wojny światowej

8. Polityka zagraniczna po 1945 roku wobec państw Bloku Wschodniego i wobec państw Europy Zachodniej

9. Pozycja międzynarodowa Polski w 1989 roku i ówczesne koncepcje polityki zagranicznej Polski

10. Integracja europejska i członkostwo Polski w UE i w NATO

11. Polska polityka wschodnia (wobec Ukrainy, Białorusi, Litwy).

12. Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 roku

13. Polityka zagraniczna wobec USA, Francji i Wielkiej Brytanii

14. Polityka zagraniczna Polski w dyskursie publicznym

15. Dyplomacja publiczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Helena Głogowska 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.