Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-SM35SL-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: - D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
- W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1981
- E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1999
*Szczegółowa literatura – w zależności od wybranych tematów – ustalona ze studentami

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody seminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: W warunkach pandemicznych - możliwość zajęć zdalnych na MS Teams lub moodle
Literatura:

- J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995

- G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków, 1998

- M. Grzybowski, D. Gurzyńska-Bociek, Wskazówki dla piszących pracę magisterską, Płock 1995

- T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2009 (http://www.kaczmarek.waw.pl/wp-content/uploads/2009/10/poradnik_2009_tk.pdf)

- M. Krajewski, Piszemy prace naukowe. Vademecum dla studentów

i doktorantów, Rypin 2004

- A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

- S. Urban, W. Ładowski, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

- J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych (publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster), Kraków 1992

- W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych

i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

W01 – posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy licencjackiej (K_W01; K_W02; K_W03)

W02 – ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie i metodologię badań (K_W09)

W03 – zna normy konstruowania struktury pracy licencjackiej (K_W09)

W04 – posiada podstawową wiedzę z zakresu krytyki źródła (K_W09)

U01 – posiada elementarne umiejętności badawcze (formułuje i analizuje problemy badawcze) (K_U16)

U02 – poszukuje i pozyskuje dane w bibliotece, archiwum oraz cyberprzestrzeni

(K_U16)

U03 – wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U04)

U04 – interpretuje wydarzenia i procesy historyczne, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe (K_U01)

U05 – dokonuje analizy merytorycznej opisywanych problemów (K_U15)

U06 – organizuje własny proces pisania pracy licencjackiej (K_U17)

U07 – pisze pracę na wybrany temat (w tym rozwiązuje problemy językowe i stylistyczne) (K_U17)

K01 – jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych, potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej (K_K06)

K02 – stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności (K_K02; K_K09)

K03 – prezentuje wyniki swoich badań (K_K11)

K04 – upowszechnia wyniki swoich badań w środowisku naukowych oraz popularyzuje je w środowisku społecznym (K_K11)

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach;

- zebranie bibliografii na wybrany temat;

- przygotowanie konspektu pracy - semestr zimowy

- napisanie pracy seminaryjnej w/w wybranego tematu - semestr letni

W sytuacji trudnej studenta - braku możliwości udziału w zajęciach w trybie stacjonarnym, możliwość zdalnego zaliczenia zadań

Zakres tematów:

1. Podstawowe problemy metodologii badań politologicznych.

2. Wybór tematu pracy seminaryjnej (licencjackiej). Zdefiniowanie problemu i celów badań.

3. Zbieranie materiału: bibliografia i fiszki.

4. Analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych materiałów.

5. Konstruowanie układu pracy (konspekt, części składowe pracy).

6. Tezy pracy wg wybranego tematu.

7. Organizacja procesu pisania (merytoryczne opracowanie tematu; cytaty; przypisy).

8. Prezentowanie fragmentów pracy na seminarium – dyskusja w zespole.

9. Praca nad kształtem (budową) pracy.

10. Komputerowe przygotowanie tekstu do druku (formatowanie tekstu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Tomasz Kawski 1/3 szczegóły
3 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Teresa Maresz 1/3 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Andrzej Zaćmiński 3/3 szczegóły
6 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 1/3 szczegóły
8 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Joanna Szczutkowska 2/3 szczegóły
10 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Monika Opioła-Cegiełka 6/6 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Wawryszuk 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.