Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy pamięci i tożsamości w Europie 1000-SM35PPTE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Pamięć zbiorowa i kulturowa, pod red. M. Saryusz-Wolskiej, Kraków 2009
2. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008
3. Pamięć i pytania o tożsamość, pod red. T. Horbowskiego i P. Kosiewskiego, Warszawa 2013
4. Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: popkulturowe [re]interpretacje, pod red. A. Gromadzkiej-Melasik, Z. Melasika, 2012
5. Pamięć – przestrzeń – tożsamość, pod red. S. Kapralskiego, Warszawa 2010
6. M. Pollack, Topografia pamięci, Wołowiec 2017
7. Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. E. Litak, R. Furman, H. Bożka, Kraków 2011
8. Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. III, Narracja i pamięć, pod red. E. Golachowskiej i A. Zielińskiej, Warszawa 2014
9. Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej: kontynuacja, konflikt, zmiana, pod red. E. Jurczyńskiej-McCluskey, P. Bałdys, K. Piątek, Bielsko-Biała 2012
10. (Kon)teksty pamięci. Antologia, pod red. K. Kończal, Warszawa 2014
11.Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, pod red. R. Sendyki, T. Sapoty, R. Nycza, Warszawa 2016
12. M. Stiepanowa, Pamięci pamięci, Warszawa 2020
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład
Literatura:

1. Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, pod red. M. Saryusz-Wolskiej, R. Traby, Warszawa 2014

2. A. Assman, Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013

3. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Student:

K_W01 - ma podstawową wiedzę, dotyczącą pojęć: pamięć indywidualna (autobiograficzna, lokalna, zbiorowa, kulturowa, historyczna, tożsamość oraz ich wzajemnych relacji

K_W02 - zna podstawową literaturę przedmiotu, dotyczącą pamięci i tożsamości oraz podejście interdyscyplinarne do tych problemów

K_W04 - ma podstawową wiedzę o mechanizmach kształtujących pamięć i tożsamość w Europie

K_W14 - ma ogólną wiedzę w zakresie dynamiki zjawisk związanych z problemami pamięci i tożsamości w Europie, z ich uwarunkowaniami politycznymi, kulturowymi oraz społecznymi w aspekcie przyczynowo-skutkowym

K_U03 - rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia problemy pamięci i tożsamości w Europie

K_U06 - potrafi właściwie analizować politykę historyczną i jej wpływ na interakcje w środowisku europejskim

K_K07 - ma świadomość zróżnicowanej pamięci (niepamięci) w Europie i jej wpływu na kreowanie tożsamości

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium składające się z 3 problemów do rozwiązania: Jak pamięć rodzinna, pamięć lokalna i pamięć narodowa wpływają na tożsamość

5,0 > 91% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 = 81-90% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 = 71-80% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 = 61-70% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 = 51-60% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

2,0 < 50% - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Pamięć i tożsamość jako kategorie poznawcze. Pojęcia, metodologia badań

2. Pamięć jako kategoria rzeczywistości społeczno-kulturowej

3. Pamięć jako fenomen kulturowy.

4. Kultura pamięci i pamięć kulturowa

5. Pamięć zbiorowa: rodzinna, lokalna, narodowa

6. Pamięć miejsca (topografia pamięci) i miejsca pamięci

7. Przestrzenie pamięci

8. Muzealizacja pamięci

9. Kategorie tożsamości

10. Konstruowanie tożsamości

11. Tożsamość regionalna i narodowa

12. Tożsamość w warunkach globalizacji

13. Tożsamość Europy i tożsamość europejska

14. Płynna tożsamość

15. Pamięć i tożsamość – wzajemne zależności – zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Helena Głogowska 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.