Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska i system prawny UE 1000-SM36IESPUE-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: próba bilansu i nowe otwarcie, J. M. Fiszer (red.), Warszawa 2015.

M. Kleinowski, Siła państw w Unii Europejskiej: pozaformalne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2015.

E. Lesiewicz, Zróżnicowanie procesów integracji europejskiej: wybrane problemy, Poznań 2015.

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej: diagnoza i perspektywy, H. Tendera-Właszczuk (red.), Warszawa 2015.

Kryzysy we współczesnej Europie i próby ich przezwyciężenia: wybrana problematyka, K. Garczewski (red.), Toruń 2017.

Droga usiana drutami: imigrancka odyseja do Europy, R. Żelichowski (red.), Warszawa 2018.
Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia prowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
Literatura:

T. G. Grosse, Pokryzysowa Europa: dylematy Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.), Warszawa 2018.

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, M. M. Kenig-Witkowska (red.), Warszawa 2017.

K. Szczerski, Utopia europejska: kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Kraków 2017.

Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, M. Musiał-Karg (red.), Poznań 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

K_W04 ma podstawową wiedzę o relacjach i zależnościach politycznych, ekonomicznych i społecznych między państwami UE

K_W12 ma podstawową wiedzę na temat prawa, prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, praw człowieka, źródeł tych praw, procesów ich kodyfikacji oraz mechanizmów i narzędzi odpowiedzialnych za ich respektowanie we współczesnej Europie, a także pozwalających uzyskać podmiotom zadośćuczynienie za naruszenie ich praw

K_W13 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego w Europie, funkcjonowania dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz głównych aktorów środowiska międzynarodowego w Europie

K_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i Europy XX wieku, historii integracji europejskiej, myśli społeczno-politycznej oraz przemian cywilizacyjnych w skali globalnej i regionalnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K07 ma świadomość korzyści wynikających z procesów demokratyzacyjnych, dyfuzji i różnorodności kulturowej, tolerancji, znaczenia współpracy międzynarodowej w Europie

K_K10 jest przekonany o wartości nowej wiedzy z zakresu integracji europejskiej i jej wpływie na własny rozwój oraz postęp i zmiany w środowisku międzynarodowym w skali globalnej, regionalnej i w kraju.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy weryfikujący osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia:

- na ocenę dostateczną: podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem, umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć)

- na ocenę dobrą: poszerzona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (poszerzona wiedza na temat zjawisk i procesów omawianych podczas zajęć, umiejętność przeprowadzenia analizy przyczynowo-skutkowej poruszanych w trakcie zajęć zagadnień)

- na ocenę bardzo dobrą: zaawansowana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (umiejętność pogłębionej analizy wybranych zagadnień omawianych podczas zajęć, świadomość znaczenia analizowanych zagadnień).

Zaliczenie w trybie indywidualnej organizacji studiów (IOS):

- egzamin końcowy z grupą weryfikujący osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1. Integracja europejska - wprowadzenie do zajęć.

2. Idee integracji w średniowieczu i czasach nowożytnych.

3. Idee integracyjne w pierwszej połowie XX wieku.

4. Ruch europejski po II wojnie światowej.

5. Ojcowie Europy.

6. Plan Schumana.

7. Europejska Wspólnota Węgla i Stali.

8. Europejska Wspólnota Obronna.

9. Traktaty Rzymskie.

10. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

11. Jednolity Akt Europejski.

12. Strefa Schengen.

13. Strefa euro.

14. Procesy poszerzenia UE.

15. Europejska Polityka Sąsiedztwa.

16. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE.

17. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Krzysztof Garczewski 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.