Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska i system prawny UE 1000-SM36IESPUE-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: próba bilansu i nowe otwarcie, J. M. Fiszer (red.), Warszawa 2015.

M. Kleinowski, Siła państw w Unii Europejskiej: pozaformalne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2015.

E. Lesiewicz, Zróżnicowanie procesów integracji europejskiej: wybrane problemy, Poznań 2015.

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej: diagnoza i perspektywy, H. Tendera-Właszczuk (red.), Warszawa 2015.

Kryzysy we współczesnej Europie i próby ich przezwyciężenia: wybrana problematyka, K. Garczewski (red.), Toruń 2017.

Droga usiana drutami: imigrancka odyseja do Europy, R. Żelichowski (red.), Warszawa 2018.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia prowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
Literatura:

Instytucje i prawo Unii Europejskiej, J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.), Warszawa 2020.

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.), Warszawa 2018.

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, M. M. Kenig-Witkowska (red.), Warszawa 2017.

J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, M. Musiał-Karg (red.), Poznań 2014.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne UE w środowisku międzynarodowym

K_U05 znajduje i poddaje krytycznej analizie źródła dotyczące różnych, wybranych aspektów integracji europejskiej

K_U08 potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach UE

K_U10 ocenia rolę i wpływ mediów w UE na życie jednostki, systemów społeczno-politycznych i gospodarczych w skali globalnej, regionalnej oraz wybranych państwach Europy

K_U12 znajduje i klasyfikuje źródła prawa międzynarodowego, prawa UE, praw człowieka i ochrony własności, wykorzystuje je do analizy tekstów prawnych związanych z procesem integracji europejskiej oraz do właściwych sposobów rozstrzygania sporów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K03 przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych w Europie

K_K06 potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Zbadanie opanowania założonych efektów kształcenia poprzez test wiedzy kończący zajęcia, prezentację referatu przez Studentów w trakcie zajęć oraz obserwację aktywności na konwersatorium.

Student może uzyskać następujące oceny, które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji (liczonej wobec kompletu punktów za test wiedzy):

5,0 > 91%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70%

3,0 = 51-59%

2,0 < 50%

Gdzie poszczególne oceny oznaczają:

5,0 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

2,0 -> brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1. Integracja europejska – zakres pojęć, wprowadzenia do przedmiotu

2. Historia procesu integracji europejskiej

3. Rada Europy

4. Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich

5. Ustrój Unii Europejskiej i zmiany ustrojowe skodyfikowane w traktach:

5.1. Traktat z Maastricht

5.2. Traktat Amsterdamski

5.3. Traktat Nicejski

5.4. Traktat Lizboński

5.5. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy/Wspólnoty Europejskiej (Konstytucja dla Europy)

6. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa

7. System instytucjonalny UE:

7.1. Rada Europejska,

7.2. Parlament Europejski,

7.3. Rada,

7.4. Komisja,

7.5. Trybunał Sprawiedliwości,

7.6. Trybunał Obrachunkowy,

7.7. Instytucje finansowe

8. Członkostwo w Unii Europejskiej

9. Polska w UE

10. Współpraca UE-NATO

11. Kryzys w strefie euro i próby jego przezwyciężenia

12. Kryzys imigracyjny jako nowe wyzwanie stojące przed Unią Europejską

13. Unia Europejska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym

14. Perspektywy integracji europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, (sala nieznana)
Monika Opioła-Cegiełka 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.