Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe 1000-SM36OM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: R. Kupiecki, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016.
Unia europejska: historia, architektura, prawo, M. Muszyński (red.), Bielsko-Biała 2011.
A. Czyż, Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: doświadczenia i perspektywy, Katowice 2018.
B. Koszel, Trójkąt Weimarski: geneza, działalność, perspektywy współpracy, Poznań 2006.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne
Literatura:

B. Kuźniak, M. Marcinko, M. Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017.

Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, T. Łoś-Nowak (red.), Wrocław 2004.

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe: założenia, cele, działalność: podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 - ma wiedzę na temat środowiska międzynarodowego, jego geografii, struktury, międzynarodowych instytucji i organizacji o charakterze politycznym, ekonomicznym i finansowym, wojskowym, ekologicznym, sportowym (K_W03)

W02 - ma interdyscyplinarną wiedzę na temat jednostki, jej miejsca i roli w funkcjonowaniu systemów politycznych, organizacji międzynarodowych oraz instytucji w środowisku krajowym, regionalnym i globalnym (K_W07)

W03 - ma wiedzę z zakresu teorii i metodologii badań stosunków międzynarodowych (K_W09)

W04 - ma wiedzę na temat podstawowych norm prawnych i zasad funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych oraz ich klasyfikacji i podziałów (K_W11)

W05 - posiada wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego, funkcjonowania współczesnych organizacji międzynarodowych, dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz innych głównych aktorów środowiska międzynarodowego (K_W13)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

Uo1 - umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne związane z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych (K_U02)

U02 - rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia wybrane organizacje międzynarodowe (K_U03)

U03 - dostrzega związki między teoriami politycznymi a praktyką polityczną oraz możliwościami kształtowania władz i ich struktur, a także polityką i ekonomią w wymiarze związanym z działalnością organizacji międzynarodowych (K_U07)

U04 - potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne w europejskich organizacjach międzynarodowych (K_U08)

U05 - potrafi, zgodnie z metodologią badań nauk społecznych i humanistycznych, przygotować na wybrany temat profesjonalne wystąpienie ustne z zakresu funkcjonowania wybranej organizacji międzynarodowej (K_U18)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - jest przekonany o konieczności permanentnego podnoszenia wiedzy na temat organizacji międzynarodowych (K_K02)

K02 - potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych w środowisku międzynarodowym, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw (K_K06)

K03 - potrafi wykorzystać swoją wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu w sferze praktyki życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego aktywnie kreując wyznaczone role (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie do zajęć aktywność (20%) oraz przygotowanie prezentacji na temat dwóch wybranych organizacji międzynarodowych i przedstawienie ich grupie (40%) oraz test zaliczeniowy (40%).

Zaliczenie końcowe weryfikujące osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia:

- na ocenę dostateczną: podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem, umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć)

- na ocenę dobrą: poszerzona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (poszerzona wiedza na temat zjawisk i procesów omawianych podczas zajęć, umiejętność przeprowadzenia analizy przyczynowo-skutkowej poruszanych w trakcie zajęć zagadnień)

- na ocenę bardzo dobrą: zaawansowana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (umiejętność pogłębionej analizy wybranych zagadnień omawianych podczas zajęć, świadomość znaczenia analizowanych zagadnień).

Zakres tematów:

1. Organizacja Narodów Zjednoczonych.

2. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.

3. Unia Europejska.

4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

5. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

6. Światowa Organizacja Handlu.

7. Światowa Organizacja Zdrowia.

8. Bank Światowy.

9. Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

10. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

11. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

12. Euroazjatycka Unia Gospodarcza.

13. Wspólnota Niepodległych Państw.

14. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

15. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej.

16. Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku.

17. Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku.

18. Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową.

19. Organizacja Jedności Afrykańskiej / Unia Afrykańska.

20. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej.

21. Wspólnota Rozwoju Południowej Afryki.

22. Środkowoafrykańska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa.

23. Liga Państw Arabskich.

24. Organizacja Współpracy Islamskiej.

25. Organizacja Państw Amerykańskich.

26. Wspólny Rynek Południa.

27.Wybrane międzynarodowe układy o wolnym handlu.

28. Rada Państw Morza Bałtyckiego.

29. Trójkąt Weimarski.

30. Grupa Wyszehradzka.

31. Trójmorze.

32. Format Normandzki.

33. Format Astański.

34. G7 i G20.

35. Rada Europy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.