Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych 1000-SM11KUSM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000
Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996
Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997
Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997
F. Inglis, Kultura, Warszawa 2007
T. Paleczny, Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokultueowości, Kraków 2017
A. Mrozek-Dumanowska, Religia a globalizacja, Warszawa 2014
Religia w stosunkach międzynarodowych, pod red. A. M. Solarz, H. Schreiber, Warszawa 2012
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja,
analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Literatura:

Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 1, Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013

Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2, Pułapki kultury, red. G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa 2014

Paleczny T., Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Kraków 2005

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2004.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000.

Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat zależności między kulturą a stosunkami międzynarodowymi

K_W06 - student ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o miejscu kultury w teoriach stosunków międzynarodowych, metodach i technikach badawczych w zakresie kulturowych uwarunkowań stosunków międzynarodowych

K_U05 - student właściwie dobiera metody i narzędzia pracy w celu poznania i opisania kulturowych uwarunkowań Stosunków międzynarodowych, określa związki przyczynowo-skutkowe o charakterze kulturowym wpływające na stosunki międzynarodowe. Potrafi formułować tezy i wnioski w zakresie wpływu różnych elementów kultury na stosunki międzynarodowe

K_U08 - student potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, formułować krytyczne opinie na temat uwarunkowań kulturowych stosunków międzynarodowych

K_K06 - student ma poczucie potrzeby ochrony własności intelektualnej i jej przestrzega, wskazując na autorskie ujęcie problematyki

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji

Przygotowanie referatu

5,0 > 91% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 = 81-90% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 = 71-80% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 = 61-70% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 = 51-60% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

2,0 < 50% - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Różne interpretacje kultury i cywilizacji

2. Język i jego wpływ na stosunki międzynarodowe

3. Rola religii

4. Kultury narodowe

5. Pamięć kultury i polityka historyczna

6. Kultura strategiczna w stosunkach międzynarodowych

7. Komunikacja międzykulturowa

8. Jak kultura wpływa na stosunki międzynarodowe – zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 12
Helena Głogowska 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.