Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy granic w XX i XXI wieku 1000-SM11PG-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: A. Moraczewska, Granice państwowe w różnych paradygmatach naukowych, (w:)Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty, pod red. B. Kuźniara, Warszawa 2005
Z badań nad problematyką narodowościową państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. J. Albina, J. M. Kupczaka, Wrocław 1998
B. Mikołajczyk, Mniejszości w prawie międzynarodowym, Katowice 1996
Granice na pograniczach, pod red. J. Kurczewskiej i H. Bojar, Warszawa 2005
M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000
A. Maksimczuk, Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji, t1-2, Białystok 2013
P. Hauser, Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej, Warszawa 2009
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład
Literatura:

E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2005

Ewolucja instytucji granicy we współczesnej Europie, pod red. S. M. Grochalskiego, Opole 2010

A. Moraczewska, Transformacja granic Polski, Lublin 2008

H. Donnan, T. H. Wilson, Granice tożsamości, narodów, państwa, Kraków 2007

Suwerenność państwa i jej granice, pod red. S. Sowińskiego i J. Węgrzeckiego, Warszawa 2010

Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. A. Konopki, G. Sobolewskiego, Białystok 2011

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat pojęcia granicy, jej funkcji i czynników wpływających na kształtowanie się granic

K_W06 - student ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o roli granic w stosunków międzynarodowych, metodach i technikach badawczych w zakresie problematyki granic w XX i XXI w.

K_U05 - student właściwie dobiera metody i narzędzia pracy w celu poznania i opisania problemów granic i ich funkcji, określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na kształtowanie się granic i ich charakter. Potrafi formułować tezy i wnioski w zakresie wpływu różnych czynników wpływających na funkcjonowanie granic

K_U08 - student potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, formułować krytyczne opinie na temat granic i ich roli w stosunkach międzynarodowych

K_K06 - student ma poczucie potrzeby ochrony własności intelektualnej i jej przestrzega, wskazując na autorskie ujęcie problematyki granic w XX i XXI w.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

5,0 > 91% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 = 81-90% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 = 71-80% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 = 61-70% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 = 51-60% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

2,0 < 50% - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Granica, pogranicze, przygranicze – zakres pojęciowy, metody badawcze

2. Granice państwowe w paradygmatach naukowych

3. Naród a państwo

4. Funkcje granic

5. Zmiany granic w XX w.

7. Migracje i przekraczanie granic we współczesnym świecie

8. Problemy granic na początku XXI w.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:15 - 10:45, (sala nieznana)
Helena Głogowska 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.