Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy granic w XX i XXI wieku 1000-SM11PG-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Z badań nad problematyką narodowościową państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. J. Albina, J. M. Kupczaka, Wrocław 1998
Granice na pograniczach, pod red. J. Kurczewskiej i H. Bojar, Warszawa 2005
J. Ślusarczyk, Granice Polski w XX wieku, Toruń 1994
H. Dominiczak, Dzieje kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie: od czasów najdawniejszych do roku 1945, Toruń 2018
J. Tyranowski, Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie międzynarodowym, Poznań 1990
Granice i pogranicza, pod red. P. Guzowskiego, M. Liedke, W. Walczaka, Białystok 2019

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, przygotowanie referatu
Literatura:

P. Eberhardt, Polska i jej granice: z historii polskiej geografii politycznej

E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2005

Ewolucja instytucji granicy we współczesnej Europie, pod red. S. M. Grochalskiego, Opole 2010

Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej, pod red. S. M. Grochalskiego, Dąbrowa Górnicza 2012

M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000

J. Ślusarczyk, Obszar i granice Polski (od X do XX wieku), Toruń 1997

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat pojęcia granicy, jej funkcji i czynników wpływających na kształtowanie się granic

K_W06 - student ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o roli granic w stosunków międzynarodowych, metodach i technikach badawczych w zakresie problematyki granic w XX i XXI w.

K_U05 - student właściwie dobiera metody i narzędzia pracy w celu poznania i opisania problemów granic i ich funkcji, określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na kształtowanie się granic i ich charakter. Potrafi formułować tezy i wnioski w zakresie wpływu różnych czynników wpływających na funkcjonowanie granic

K_U08 - student potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, formułować krytyczne opinie na temat granic i ich roli w stosunkach międzynarodowych

K_K06 - student ma poczucie potrzeby ochrony własności intelektualnej i jej przestrzega, wskazując na autorskie ujęcie problematyki granic w XX i XXI w.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji, przygotowany referat

5,0 > 91% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 = 81-90% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 = 71-80% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 = 61-70% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 = 51-60% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

2,0 < 50% - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Granica państwa jako kategoria geograficzna, prawna polityczna i społeczna

2. Terytorium państwa a status granic

3. Ewolucja funkcji granic a przyszłość państwa narodowego

4. Konsekwencje podziału świata według granic

5. Historia granic

7. Kształtowanie się granic w XX w.

8. Zmiana charakteru granic na przełomie XX i XXI w. – zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 12
Helena Głogowska 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.