Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System międzyamerykański 1000-SM12SYSM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dobrzycki W., Stosunki międzynarodowe w zachodniej hemisferze, Warszawa 2000.
Dzieje Ameryki Łacińskiej, red. T. Łepkowski, Warszawa 1977.
Gawrycki M. F., Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004.
Osiatyński W. , Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej, Warszawa 1983.
Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, red. M. F. Gawrycki, Warszawa 2006.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, red. M. Gawrycki, Warszawa 2006.

Dobrzycki W., Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 1989.

Dobrzycki W., System międzyamerykański, Warszawa 2002.

Dobrzycki, W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – dysponuje wiedzą na temat krajów Ameryki Łacińskiej i odtwarza podstawowe wydarzenia z zakresu historii politycznej i gospodarczej tychże państw (K_W01, K_W04)

W02 – posiada wiedzę na temat kolejnych etapów kształtowania się systemu międzyamerykańskiego i udziału w jego poszczególnych organach przedstawicieli krajów Ameryki Łacińskiej, USA, Kanady, a także Europy (K_W01)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje i analizuje zgromadzoną wiedzę, wyjaśnia warunki, płaszczyzny i zakres funkcjonowania wspólnoty jaką jest Organizacja Państw Amerykańskich (K_U01)

U02 – analizuje decyzje i postanowienia będące efektem kluczowych spotkań w ramach systemu między-amerykańskiego i dostrzega zależności pomiędzy zmianami w polityce wewnętrznej poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej, a korektą w zakresie zmianami w podstawowych celów stawianych przed OPA (K_U01)

U03 – analizuje elementy życia politycznego, społecznego i gospodarczego w państwach Ameryki Łacińskiej (K_U02)

U04 – dyskutuje na temat podstawowych problemów nurtujących krajem Ameryki Łacińskiej i proponuje metody ich rozwiązywania (K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale poszerza swoją wiedzę na temat dziejów oraz dorobku kulturowego krajów Ameryki Łacińskiej i USA (K_K01)

K02 – student dostrzega, docenia i szanuje tradycje integracyjne zachodzące wśród krajów amerykańskich (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych (analizie źródeł), praca zaliczeniowa – prezentacja, 50% pkt za analizę tekstów źródłowych na zajęciach; 50% prezentacja; (skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%), dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny

Zakres tematów:

Geneza powstania ruchu panamerykańskiego.

Idea i praktyka. Budowa systemu między-amerykańskiego.

Organizacja Państw Amerykańskich. Okoliczności powstania. Struktura i kompetencje poszczególnych organów.

Kluczowe problemy w systemie międzyamerykańskim: prawa człowieka, problem bezpieczeństwa międzynarodowego, pokoju i demokracji, kwestie społeczne, migracje, zorganizowana przestępczość.

Rola i znaczenie Meksyku, Brazylii i Argentyny dla sprawnego funkcjonowania systemu międzyamerykńskiego.

Rewolucje i dyktatury w krajach Ameryki Łacińskiej.

Rewolucja kubańska i jej skutki dla „Ameryki”.

Stany Zjednoczone wobec Ameryki Łacińskiej. Interwencje amerykańskie w Ameryce Łacińskiej.

Kanada i USA a system międzyamerykański.

Związki Kanady i USA z państwami amerykańskimi.

Wyzwania i zagrożenia na progu XXI w.

WSZYSTKIE TEMATY REALIZOWANE SĄ W OPARCIU O MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY, DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU MIEDZYAMERYKAŃSKIEGO

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:30 - 14:15, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.