Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka miejska 1000-ISP-35PM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Judd D. R., Hinze A. M., City Politics: The Political Economy of Urban America, New York 2020.
Nawratek K.; Miasto, jako idea polityczna; Kraków 2008;
Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej; Warszawa 2010;
Merrifield A., Nowa kwestia miejska, Warszawa 2016;
Springer F., Miasto archipelag, Kraków 2016.
Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2017.
Kardasz C., Możdżer J., Spychaj M.; Miasto, jako fenomen społeczny i kulturowy: zbiór studiów; Toruń 2012.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Krajowa Polityka Miejska 2023.

Barber B., Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Warszawa 2014.

Sagan I., Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Warszawa 2017.

Graham W., Miasta wyśnione, Kraków 2016.

Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe, Kraków 2015.

Gehl J., Miasto dla ludzi, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

PM1. Ma wiedzę na temat relacji między podstawowymi organami, instytucjami i podmiotami rządzenia i zarządzania w miastach.

PM2. Ma wiedzę o roli polityki miejskiej w procesie stymulowania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

PM3. Ma wiedzę na temat dynamiki procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w mieście.

PM4. Potrafi badać perspektywy rozwoju oraz innowacyjności w miastach.

PM5. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w wymiarze polityki miejskiej.

PM6. Analizuje konkretne wyzwania rozwojowe współczesnych miast i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania przy pomocy instrumentów politycznych.

PM7. Potrafi wskazać priorytety i hierarchię problemów w działaniach na rzecz rozwoju miast.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

1) kolokwium ustnego w formie zdalnej (2 pytania problemowe na podstawie treści wykładów oraz zadanej literatury) (max 4 pkt);

2) pracy rocznej nt. głównych problemów politycznych oraz dobrych praktyk w tym zakresie w wybranym, współczesnym mieście; (max 2 pkt)

3) prezentacji pracy rocznej podczas rozmowy w formie zdalnej (10 min.) (max 2 pkt)

Ocena według punktacji:

7,5-8,0 - bdb

7,0 - db plus

6,0-6,5 - db

5,5 - dst plus

4.5-5,0 dst

poniżej 4,5 - ndst

Zakres tematów:

1. Miasto jako związek polityczny

2. Zasady i cele polityki miejskiej

3. Kształtowanie przestrzeni

4. Partycypacja publiczna

5. Transport i mobilność miejska

6. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna

7. Rewitalizacja

8. Polityka inwestycyjna i rozwój gospodarczy

9. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

10. Demografia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Artur Laska 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.