Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektem 1000-ISP-B35ZP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Warszawa 2014, ss. 250.
J. Mika, Zarządzanie projektem wybrane elementy, https://otop.org.pl/uploads/media/animatorzy_przyrodniczy/materialy_do_pobrania/zarzadzanie_projektami.pdf
Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji, E. Stroińska, Ł. Sułkowski (red.), http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-2.pdf

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia warsztatowe, dyskusja.
Indywidualne projekty studenckie (np. w formie prezentacji multimedialnych). Studium przypadku poszczególnych typów projektów: roboty budowlane/dostawy/usługi.

Literatura:

M. Oliński, Zarządzanie projektami, Olsztyn 2016

https://akademiabiznesu.uwm.edu.pl/static/akademia_biznesu_uwm_start_page/media/2.%20Zarz%C4%85dzanie%20projektami_4.pdf

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018, s. 169-234, 235-275.

M. Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca, Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014–2020, Warszawa 2016, ss. 229.

Efekty uczenia się:

K_W03

K_W06

K_W09

K_U01

K_U03

K_U04

K_U06

K_U08

K_K01

K_K02

K_K04

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i obecność na ćwiczeniach. W przypadku zajęć zdalnych wymagane jest włączenie kamery, co ułatwi aktywne zaangażowanie studenta w pracę podczas zajęć on-line.

Projekt na zaliczenie uwzględniający wszystkie wymagane elementy, przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

[2 h] Zajęcia wprowadzające. Podział uczestników zajęć na grupy. Projekt w ujęciu teoretycznym. Kultura zarządzania projektem w firmie/przestrzeni miejskiej/na obszarach wiejskich. Zarządzanie projektem jako zbiór decyzji o charakterze strategicznym.

[2 h] Zajęcia warsztatowe. Tytuł projektu. Cel główny i cele szczegółowe. Produkt i rezultat projektu. Nowoutworzone miejsca pracy w ramach projektu. Jakość w projekcie i przemyślana ilość.

Prezentacja multimedialna 1: Metodyka zarządzania projektem PRINCE 2.

Prezentacja multimedialna 2: Dokument Inicjacji Projektu (PID – Project Initiation Document).

[10 h] Zajęcia warsztatowe. Podstawowe rodzaje projektów: dostawy, usługi, roboty. Powołanie zespołu projektowego, wybór kierownika i koordynatora projektu. Tymczasowość projektu: określenie celu przedsięwzięcia, uzasadnienie realizacji, sprecyzowanie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, oszacowanie budżetu, określenie zakresu/rozmiaru prac/zadań przewidzianych w projekcie. Planowanie, harmonogramowanie, kontrola. Udział sponsora i interesariuszy. Partnerzy projektu. Grupy docelowe.

[1 h] Zaliczenie na podstawie projektu uwzględniającego wszystkie elementy właściwe dla omawianego na zajęciach procesu zarządzania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Małgorzata Sikora-Gaca 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.