Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka bezpieczeństwa w teorii polityki 1000-BN11PBTP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.
R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006.
S.P. Sałajczyk, Między polityką a strategią, Warszawa 1994.
J.Wieczorek-Orlikowska, Ustrój federalny RFN, Rosji i USA - analiza rozwiązań konstytucyjnych, administracyjnych i politycznych [w:] Problemy nauk prawnych : praca zbiorowa. T. 3, pod red. Klaudia Pujer, Wrocław 2017.
W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Pearson 2006.
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej w czasie synchronicznym przy użyciu platformy MS Teams.

Literatura:

W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012.

S. Koziej, F. Wołkowicz, Podstawowe założenia polityki bezpieczeństwa i strategii obronnej, Warszawa 1998.

A. Ciupiński, K. Malak, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004.

A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer i in. (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009.

R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

S. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne państwa : studium funkcjonalności instytucji, Siedlce 2010.

S. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne : zarys problematyki, Siedlce 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym, usytuowaniu wśród nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie narodowym z innymi dyscyplinami wiedzy. Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia badań nad bezpieczeństwem dla kierunku studiów.

K_W06 Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach badania bezpieczeństwa stosowanych także przez inne dyscypliny wiedzy zaliczanych do nauk społecznych. Wie, gdzie i jak pozyskiwać dane urzędowe, głównie o charakterze aktów normatywnych, sprawozdawcze i planistyczne. Ma wiedzę o podstawowych zbiorach danych. Wie skąd pozyskiwać dane statystyczne i ma podstawową wiedzę o rodzajach statystyk, ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem. Posiada podstawową wiedzę o badaniach sondażowych i ich znaczeniu dla badań nad bezpieczeństwem. Zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem.

Umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.

K_U09 Posiada umiejętność przygotowania w języku polskim typowych dokumentów administracyjnych w sprawach bezpieczeństwa, takich jak np. podanie, decyzja administracyjna, postanowienie, notatka urzędowa, pokwitowanie, protokół, sprawozdanie oraz rozumie treść tych dokumentów sporządzonych w jednym języku obcym.

Kompetencje:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje wiedzy. Wie, że prawo jest ciągle zmieniane, plany mają ograniczoną czasowo ważność, wiedzę się rozwija.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- kolokwium zaliczeniowe w formie testu

Punktacja:

9-11 pkt - dostateczny

11,5-12,5 - dostateczny plus

13-15 - dobry

15,5-16,5 - dobry plus

17-18 - bardzo dobry

Zaliczenie w formie testu odbędzie się stacjonarnie na uczelni lub w przypadku szczególnych, nieprzewidzianych okoliczności w formie zdalnej jako zaliczenie ustne przez platformę MS Teams. W przypadku formy zdalnej wymagane jest włączenie przez studenta zarówno mikrofonu, jak i kamery.

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo jako przedmiot badań rożnych dyscyplin naukowych. Kategoria bezpieczeństwa w teorii polityki

2. Bezpieczeństwo polityczne jako stan i proces. Bezpieczeństwo ustrojowe

3. Ład międzynarodowy gwarancją bezpieczeństwa politycznego na świecie - ujęcie klasyczne i neoliberalne. Analiza aktualnej sytuacji politycznej

4. Polityka a strategia bezpieczeństwa - wzajemne relacje. Strategia jako instrument polityki i jej najwyższy wymiar

5. Bezpieczeństwo narodowe - uwarunkowania i kryteria. Analiza polityki bezpieczeństwa RP

6. Bezpieczeństwo z perspektywy partii politycznych jako organizacji intencjonalnie ukierunkowanych na zdobycie władzy. Aspekty programowe a praktyka polityczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Joanna Wieczorek-Orlikowska 50/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.