Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne 1000-BN11WSP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego
świata, Gdańsk 2001.
• Chiny – Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI w., red. K. Gawlikowski, K. Tomala, Warszawa 2002.
• Gallagher M., Laver M., Mair P., Representative Government In Modern Europe, McGraw Hill, New York 2006.
• Kapsa I., The weaknesses of majority voting systems. A voice in the discussion on the proposed changes in the Polish voting system, s. 148-168, „Świat Idei i Polityki”, t. 14, Toruń 2015.
• Lijphart A., Typologies of Democratic Systems, Comparative Political Studies 1 (1).
• Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, red. A. Antoszewski i in., Wrocław 2003.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, aktywizacja do analizy bieżącej sytuacji politycznej (realizowany na platformie MS Teams)
Literatura:

• Ustawy konstytucyjne omawianych państw (libr.sejm.gov.pl).

• Oficjalne strony internetowe instytucji państwowych.

• Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej

Europy, Warszawa 2006.

• Czajkowska K., Diawoł-Sitko A., Systemy polityczne wybranych

państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012.

• Knopek J., Europejskie systemy polityczne, Warszawa 2016.

• Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży, Warszawa 2013.

• Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B.

Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007.

• Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red.

W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

• Zieliński E., Bokszczanin I., Rządy w państwach Europy, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

WSP_W01, WSP_W02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy (zaliczenie zdalne na platformie MS Teams)

Zakres tematów:

1. Omówienie treści programowych i zasad zaliczenia zajęć. Wprowadzenie podstawowej kategorystyki przedmiotu.

2. Ewolucja demokracji i problem reżimów autorytarnych we współczesnym świecie.

3. Typologia systemów politycznych ze względu na system rządów – omówienie cech systemów prezydenckich, półprezydenckich i parlamentarnych.

4. Przyczyny i wydarzenia Jesieni Narodów 1989 r.

5. Geneza i przebieg transformacji ustrojowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

6. Systemy polityczne i analiza bieżącej sytuacji politycznej wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej: Węgry i Ukraina.

7. Systemy rządów hybrydowych na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej.

8. Przyczyny, przebieg i znaczenie Arabskiej Wiosny dla systemów politycznych krajów arabskich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Izabela Kapsa 49/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.