Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne 1000-BN11WSP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego
świata, Gdańsk 2001.
• Kociubiński K., Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003.
• Lijphart A., Typologies of Democratic Systems, Comparative Political Studies 1 (1).
• Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, red. A. Antoszewski i in., Wrocław 2003.
• I. Kapsa, British Party System Change. The Impact of Changing Voters, Devolution and Cabinet Coalition on the Two-Party System, s. 35-51 [w:] „The Copernicus Journal of Political Studies” 1(5)2014, red. M. Wincławska, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2014, ss. 164.
• I. Kapsa, Pozycja ustrojowa premiera Wielkiej Brytanii w świetle jego kompetencji i praktyki politycznej, s. 235-244 [w:] „Białostockie Studia Prawnicze” 2(20)2016, Wyd. Temida2, ss. 488.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia z analizą dokumentów i tekstów naukowych oraz związaną
z tym dyskusją. Indywidualne projekty studenckie (referaty i przegląd
prasy) w formie prezentacji multimedialnych.
Literatura:

• Ustawy konstytucyjne omawianych państw (libr.sejm.gov.pl).

• Oficjalne strony internetowe instytucji państwowych.

• Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej

Europy, Warszawa 2006.

• Knopek J., Europejskie systemy polityczne, Warszawa 2016.

• Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży, Warszawa 2013.

• Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B.

Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007.

• Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red.

W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

• Zieliński E., Bokszczanin I., Rządy w państwach Europy, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

WSP_W01, WSP_W02, WSP_U01, WSP_U02, WSP_K01

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na ćwiczeniach (20% oceny)

Referaty (20% oceny)

Pisemne kolokwium semestralne (60% oceny)

w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym kolokwium pisemne online na platformie MS Teams

Zakres tematów:

1. Omówienie treści programowych i zasad zaliczenia zajęć.

2. Stany Zjednoczone Ameryki: ewolucja ustroju politycznego; zasady ustrojowe w świetle konstytucji; struktura administracyjna państwa; tryb wyboru i zakres kompetencji władzy ustawodawczej; pozycja prawno-ustrojowa prezydenta; specyfika prawa precedensowego i rola Sądu Najwyższego w systemie politycznym.

3. Wielka Brytania: ewolucja ustroju politycznego; zasady ustrojowe w świetle konstytucji; struktura administracyjna państwa; tryb wyboru i zakres kompetencji władzy ustawodawczej; pozycja prawno-ustrojowa premiera; specyfika prawa precedensowego; Wielka Brytania w dobie Brexitu - dyskusja.

4. Francja: ewolucja ustroju politycznego; zasady ustrojowe w świetle konstytucji; struktura administracyjna państwa; tryb wyboru i zakres kompetencji władzy ustawodawczej; specyfika władzy wykonawczej w systemie rządów półprezydenckich.

5. RFN: ewolucja ustroju politycznego; zasady ustrojowe w świetle konstytucji; struktura administracyjna państwa; tryb wyboru i zakres kompetencji władzy ustawodawczej; specyfika władzy wykonawczej w systemie rządów kanclerskich.

6. Szwajcaria: ewolucja ustroju politycznego; zasady ustrojowe w świetle konstytucji; struktura administracyjna państwa; pozycja parlamentu w systemie rządów parlamentarno-komitetowych; tryb wyboru i zakres kompetencji władzy wykonawczej; rola referendum w procesie podejmowania decyzji politycznych.

7. System polityczny Rosji: ewolucja ustroju politycznego; zasady ustrojowe w świetle konstytucji; struktura administracyjna państwa; tryb wyboru i zakres kompetencji władzy ustawodawczej; specyfika władzy wykonawczej w systemie rządów półprezydenckich.

8. Kolokwium semestralne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 108
Izabela Kapsa 28/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 110
Izabela Kapsa 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.