Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne 1000-BN11WZC-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Anthony Giddens, Klimatyczna katastrofa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
2. C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Krytyka Polityczna, Warszawa 2012.
3. J. Tymieniecka-Suchanek, Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T.1. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.
4. K. Adamski, Transhumanizm - między utopią, biotechnologią a gnozą, Roczniki Teologii Moralnej, Tom 4 (59) 2012

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: wykład z użyciem prezentacji multimedialnej
Literatura:

1. M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, UMCS, Lublin 2007.

2. A. Gwiazda, Demograficzne wyzwania XXI wieku. Implikacje dla polityki międzynarodowej, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, Gdynia 2011.

3. A. Papuziński (red.), Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, WSP, Bydgoszcz 1999.

4. P. Matczak, Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, UAM, Poznań 2000.

5. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.

6. A. Payne, N. Phillips, Rozwój, Sic!, Warszawa 2011.

7. TEREC-VLAD, Loredana; TEREC-VLAD, Daniel. About the Evolution of the Human Species: Human Robots and Human Enhancement. Postmodern Openings/Deschideri Postmoderne, 2014, 5.3.

8. P. Singer, Jeden świat. Etyka Globalizacji, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

9. A. Giddens, Socjologia, PWN, 2012

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

WZC_W01, Posiada wiedzę na temat ekologicznych, społecznych, politycznych i instytucjonalnych źródeł współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_W02, Ma wiedzę na temat przyczyn oraz potencjalnych skutków współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_W03, Ma wiedzę na temat organów oraz instytucji zaangażowanych w proces zapobiegania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym.

W zakresie umiejętności:

WZC_U01, Analizuje zjawiska społeczne, polityczne i ekologiczne w kontekście poszukiwania źródeł współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_U02, Potrafi korzystać ze źródeł tekstowych oraz zastanych wyników badań empirycznych w celu wyjaśniania przyczyn i przebiegu poszczególnych zagrożeń cywilizacyjnych oraz wskazuje na możliwe scenariusze ich rozwiązania.

W zakresie kompetencji:

WZC_K01, Jest chętny do podejmowania rzeczowej dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

WZC_K02, Angażuje się w proces kształtowania programów praktyki społecznej w celu niwelowania skutków poszczególnych zagrożeń cywilizacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z pracy pisemnej (5 pytań - maksymalnie 20 pkt., student otrzymuje ocenę pozytywną po uzyskaniu minimum 11 punktów).

Zakres tematów:

1. Zagrożenia cywilizacyjne - ustalenia terminologiczne, definicje, typy i źródła zagrożeń, ocena stanu wiedzy.

2. Wyzwania demograficzne współczesnego świata a pokój na świecie.

3. Fundamentalizm, terroryzm, totalitaryzm jako źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa globalnego.

4. Globalny kryzys środowiskowy - problemy ekologiczne jako problemy społeczne.

5. Przekształcenia w kulturowym systemie wartości świata Zachodu - zagrożenia i nadzieje.

6. Spory i konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie.

7. Globalne dysproporcje w rozwoju gospodarczym i społecznym jako zagrożenie dla obecnego ładu międzynarodowego.

8. Transhumanistyczne wizje przyszłości w kontekście jakości i trwania życia na Ziemi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Wojciech Trempała 49/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.