Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-BN35-SL-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013
Gierszewski J. Pieczywok A., Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa, Warszawa 2020.
Kaczmarek T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa, 2005
Kwaśniewska K., Jak pisać pracę dyplomową, Bydgoszcz 2007

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody kooperatywne
metody seminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Omawianie w grupie (przy użyciu platformy MS TEAMS) odczytywanych fragmentów prac poszczególnych seminarzystów z krytyczną analizą wykorzystanej
literatury, materiałów źródłowych oraz mocnych i słabych stron prezentowanego materiału. Indywidualna praca z seminarzystami
Literatura:

J. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe, mieszane, Kraków 2013.

A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004.

N. K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych Tom 1 i 2, Warszawa 2014.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN 2012.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012.

Regulamin dyplomowania w WNoPiA

Efekty uczenia się:

SL_W01, Zna kluczowe kategorie pojęciowe i narzędzia wykorzystywane w ilościowych i jakościowych projektach badawczych dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego.

SL_W02, Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

SL_U01, Potrafi przygotować pracę licencjacką zgodnie z wymogami formalnymi i metodologicznymi z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i

pozyskanych dokumentów i danych

SL_U02, Posiada umiejętność prowadzenia podstawowych działań statystycznych oraz umiejętność analizy źródeł tekstowych z zakresu bezpieczeństwa.

SL_K01 – Potrafi pozyskiwać dane dotyczące problematyki związanej z bezpieczeństwem oraz weryfikować ich prawdziwość.

SL_K02 –Rozumie potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy oraz jest gotowy do podejmowania się wyzwań zawodowych związanych ze sferą bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy, systematyczności podczas seminarium, wywiązywanie się z terminów (oddanie 1 rozdziału licencjatu do

10.11.2020, naniesienie poprawek zgodnie z sugestiami promotora do 25.01.2021), ocena wyboru metod i narzędzi badawczych.

Zakres tematów:

1. Kryteria wyboru projektu i strategii badawczej.

2. Zastosowanie teorii w badaniach ilościowych i jakościowych.

3. Typy zmiennych w badaniach ilościowych.

4. Typy zmiennych w badaniach jakościowych.

5. Metody ilościowe: Sondaż, eksperyment i quasi eksperyment.

6. Analiza danych ilościowych w pakiecie Statsoft "Statistica"

6aTypy skal pomiarowych i ich zastosowanie.

6b. Analiza trafności i rzetelności testów w badaniach ilościowych.

6c. Parametryczne i nieparametryczne testy istotności różnic.

7. Wybrane metody jakościowe: wywiad narracyjny, obserwacja, wywiad, badania posługujące się sztuką, autoetnografia,

etnografia online.

8. Zapis badań jakościowych, procedury gromadzenia i dokumentowania danych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:30 - 11:00, (sala nieznana)
Jan Waskan, Marcin Wałdoch 9/8 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Andrzej Pieczywok 15/15 szczegóły
4 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Wojciech Trempała 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.