Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia administracji 1400-A11HA-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://prawoiadministracja.ukw.edu.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie;
Malec D., Malec J., Historia administracji nowożytnej;


Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Maciejewski T., Historia administracji (różne wydania)

Izdebski H., Historia administracji (różne wydania)

Efekty uczenia się:

W1 – rozumie pojęcie administracji, dokonuje prawidłowej klasyfikacji organów administracji (K_W01)

W2 – zna główne kierunki ewolucji i rozwoju organów administracji publicznej, opisuje relacje zachodzące w procesie historycznym między państwem, a innymi podmiotami (K_W04)

W3 – zna i rozumie istotę rozwoju państw (K_W05)

W4 - ma elementarną wiedzę o historii administracji w wybranych państwach Europy i świata (w tym Polski), wskazuje genezę wybranych instytucji (K_W11)

U1 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności (K_U01)

K1 – ma świadomość ewolucji i znaczenia norm prawnych i etycznych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06)

K2 - kształtuje się jego postawa obywatelskiego zaangażowania, wrażliwość na losy regionu i państwa (K_K12)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin na ocenę

praca pisemna. Student udziela odpowiedzi na pięć zadanych pytań

skala ocen:

pięć poprawnych odpowiedzi - ocena Bardzo dobry; cztery - dobry; trzy - dostateczny; dwa i mniej - niedostateczny

Student może otrzymać z egzaminu ocenę bardzo dobry bez konieczności zdawania pisemnego egzaminu jeżeli: jest aktywny podczas wykładów (uczestniczy w dyskusji, wskazuje problemy) oraz przygotuje i zaprezentuje podczas wykładu prezentację na zadany temat.

Zakres tematów:

1. Pojęcie administracji, administracja państwowa i prywatna.

Administracja na szczeblu centralnym i lokalnym:

2. Starożytność- funkcjonowanie administracji:

- w monarchii despotycznej na przykładzie Egiptu;

- w demokracji ateńskiej;

- w Rzymie królewskim, republikańskim i cesarskim.

3. Średniowiecze- monarchia patrymonialna i stanowa.

4. Monarchia absolutna na przykładzie Francji; samodzierżawie w Rosji.

5. Absolutyzm oświecony na przykładzie Prus i Monarchii Habsburgów.

6. Państwa Europy Zachodniej na drodze do kapitalizmu a kształt administracji

7. Powstanie USA – system prezydencki- administracja państwa.

8. Narodziny administracji samorządowej w XIX wieku

9. Administracja w okresie międzywojennym. Systemy totalitarne a budowa administracji

10. Tradycja i nowoczesność - administracja w państwach Europy Zachodniej po zakończeniu II wojny. Europejska Wspólnota Gospodarcza

11. System administracji w tzw. państwach demokracji ludowej

12. Administracja w Polsce- monarchia feudalna- patrymonialna; monarchia stanowa – demokracja szlachecka, oligarchia magnacka; reformy sejmu wielkiego, ziemie polskie pod zaborami ze szczególnym podkreśleniem funkcjonowania administracji w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Poznańskim, Wolnym Mieście Krakowie; administracja w II RP, w czasie II wojny światowej- rząd polski na emigracji i Polskie Państwo Podziemne, specyfika administracji w PRL.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Sławomir Kamosiński 54/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.