Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia regionalna świata 1500-G23GRS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Czeppe Z., Flis J., Mochnacki R., 1969:,Geografia fizyczna świata. PWN. Warszawa.
Encyklopedia geograficzna świata. Tom 1-6, OPRES & PPWK, Warszawa, 1997.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: wykład połączony z prezentacją multimedialną
Literatura:

Makowski J., 2004, Geografia fizyczna świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Makowski J., (red.), 2008, Geografia regionalna świata. Wielkie regiony.

Mityk J., 1978: Geografia fizyczna części świata. PWN. Warszawa.

Geograficzny atlas świata, 1991: PPWK, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01 – student charakteryzuje procesy i zjawiska fizycznogeograficzne w poszczególnych kontynentach i wielkich regionach geograficznych Ziemi [K_W05]

W02 – student zna prawidłowości kształtowania się i cechy charakterystyczne głównych elementów budowy geologicznej, rzeźby, linii brzegowej mórz, wód powierzchniowych, stref klimatycznych i roślinnych oraz państw i największych miejscowości świata oraz określa ich położenie [K_W06]

W03 – student tłumaczy zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi komponentami geosfery oraz ich powiązania i interakcje ze społeczeństwem [K_W07]

Umiejętności

U01 – student charakteryzuje środowisko geograficzne w poszczególnych częściach świata [K_U04]

U02 – student tłumaczy związki pomiędzy elementami środowiska geograficznego w poszczególnych regionach świata [K_U07]

U03 – student na podstawie literatury przygotowuję kompleksową charakterystykę regionu geograficznego [K_U08]

U04 – student na podstawie map geograficznych analizuje związki pomiędzy komponentami przyrodniczymi w konkretnym miejscu Ziemi [K_U09]

U05 – student ocenia zagospodarowanie przestrzenne państwa [K_U18]

Kompetencje

K01 – student jest świadomy konieczności pogłębienia wiedzy geograficznej [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu, częściowo z pytaniami otwartymi wymagającymi dłuższych wypowiedzi pisemnych.

Procent prawidłowych odpowiedz/ocena:

0-50% / niedostateczny (2),

51-60% / dostateczny (3),

61-70% / dostateczny+ (3+)

71-80% / (4)

81-90% / dobry+ (4+)

91-100% / bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Charakterystyka poszczególnych kontynentów w szczególności: położenie geograficzne, granice, rzeźba, budowa geologiczna i rozwój rzeźby, klimat i ekstremalne zjawiska pogodowe, warunki hydrologiczne, w tym najważniejsze rzeki, dorzecza, jeziora i sztuczne zbiorniki wodne, roślinność, gleby, świat zwierzę, regiony fizycznogeograficzne. Zależności pomiędzy rozmieszczeniem ludności i rozwojem gospodarczym a środowiskiem geograficznym poszczególnych regionów i kontynentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Halina Kaczmarek 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.