Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia fizyczna Polski 1500-G-F35GFP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Woś A.,1996, Zarys klimatu Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972, Szata roślinna Polski, PWN Warszawa
Atlas Rzeczypospolitej Polski, Warszawa 1993-97
Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997 Geografia gleb PWN Warszawa
Solon J., (et al.), 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verifi cation and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, vol. 91, no. 2, pp. 143-170.

Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja
Literatura:

Kondracki J. 1998 Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa

Starkel L. 1999 Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, PWN Warszawa

Richling A., Ostaszewska K. 2006 Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa

Kondracki J. 1994 Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne, PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii fizycznej Polski [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi związane z przemianami głównych komponentów biotycznych i abiotycznych w Polsce [K_W04]

W03 - rozumie powiązania między elementami środowiska przyrodniczego w ujęciu regionalnym [K_W05]

Umiejętności:

U01 - potrafi przeprowadzić analizę zjawisk przyrodniczych zachodzących na obszarze Polski [K_U02]

U02 - potrafi scharakteryzować oraz porównać środowisko przyrodnicze makroregionów Polski [K-U03]

U03 - posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy na temat środowiska przyrodniczego Polski [K_U015]

Kompetencje

K01 - posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy na temat zmian zachodzących obecnie w środowisku przyrodniczym Polski [K_K01]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu

Student powinien osiągnąć przynajmniej w minimalnym stopniu wszystkie zakładane efekty kształcenia

0-50% - niedostateczny (2)

51-60% - dostateczny (3)

61-70% - dostateczny plus (3,5)

71-80% - dobry (4)

81-90% - dobry plus (4,5)

91-100% - bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Położenie Polski na tle Europy i reszty świata. Budowa geologiczna Polski. Ukształtowanie powierzchni Polski oraz główne procesy odpowiedzialne za rysy rzeźby. Klimat Polski. Zasoby wodne i elementy hydrografii Polski. Podział Polski i charakterystyka wybranych jednostek fizyczno-geograficznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Halina Kaczmarek 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.