Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy topoklimatologii 1500-G-F35PT-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Błażejczyk K., 2001, Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski [w:] Współczesne badania topoklimatyczne. Dokumentacja Geograficzna 23.
2. Błażejczyk K., 2002, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej, IGiPZ PAN, Warszawa
3. Paszyński J., 1980, Metody sporządzania map topoklimatycznych [w:] Metody opracowań topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna 3.


Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź

2. Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. Dokumentacja Geograficzna nr 14, IGiPZ PAN Warszawa

3. Szczęsna-Kozłowska T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, IGiPZ PAN, Warszawa

4. Kuchcik M., 2001, Współczesne badania topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna nr 23, IGiPZ PAN Warszawa

Efekty uczenia się:

W01: student zna podstawowe pojęcia związane z badaniami topoklimatycznymi (K_W01)

W02: student zna metody badań wykorzystywane w badaniach topoklimatu (K_W02, K_W03)

W03: student rozumie procesy zachodzące w klimacie lokalnym (K_W04, K_W05)

U01: student potrafi wskazać specyfikę zjawisk atmosferycznych zachodzących w warunkach klimatu lokalnego (K_U03)

U01: student przeprowadza analizę warunków topoklimatycznych w różnych typach środowiska (K_U03, K_U09, K_U11))

U02: na podstawie przeprowadzonych badań student potrafi opisać warunki topoklimatyczne różnych typów środowiska i wyciągnąć prawidłowe wnioski (K_U05, K_U06, K_U12)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe Ocena z kolokwium wg procentu prawidłowych odpowiedzi:

0 – 50% ndst.

51 - 60% dst

61 - 70% dst+

71 - 80% db

81 - 90% db+

91 – 100% bdb

Zakres tematów:

1. Przedmiot i cele opracowań topoklimatologii

2. Klimat i pojęcia pochodne: makroklimat, mezoklimat, topoklimat i mikroklimat

3. Pomiary i obserwacje meteorologiczne

4. Metody pomiarów topoklimatycznych i prowadzenie obserwacji terenowych w skali lokalnej

5. Mapy topoklimatyczne i ich rodzaje

6. Wydzielanie topoklimatów na podstawie wymiany energii między atmosferą a podłożem

7. Wpływ warunków topograficznych i pokrycia terenu na kształtowanie się elementów pogody i klimatu

8. Topoklimat obszaru zurbanizowanego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Monika Okoniewska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.