Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarcze wykorzystanie rzek i kanałów 1500-G-D24GWRK-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Błuś, M. (2017). Transport na niemieckich rzekach i kanałach. Pobrane 1.06.2017 z: gospodarkamorska.pl
Bursztynski A., Dostępność komunikacyjna portów Gdańska i Gdyni w aspekcie rozbudowy sieci drogowej zaplecza portowego, Logistyka 5/2011.
Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa.
Zawistowska H., Dębski M., Górska-Warsewicz H., 2014, Polityka Turystyczna, Powstanie, rozwój, główne obszary., PWE, Warszawa.
Adamiczka H., 2017, Możliwości wykorzystania rzek w rozwoju społeczno -ekonomicznym Wrocławia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Grzybowski M., Udział portów zachodniopomorskich w koncepcji autostrad morskich, Europa Bałtycka, przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania, XXV Sejmik Morski, Zeszyty Naukowe nr 589, Ekonomiczne Problemy Usług nr 49, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1989.
Kotowska I., Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2014
Koźlak A., Dostępność portów morskich od strony zaplecza jako czynnik ich konkurencyjności, „Logistyka” 2009, nr 6.
Matczak M., Organizacja, struktury oraz modele biznesowe europejskiego rynku intermodalnego, (w:) Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 778, Problemy Transportu i Logistyki nr 22, Szczecin 2013
Mindur L., Hajdul M., Metoda rozwoju i koordynacji sieci intermodalnej w Polsce, "Logistyka" 2012, nr 3
Neider J., D. Marciniak – Neider, Transport intermodalny, PWE Warszawa 1997.
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Biała Księga Komisji Europejskiej, KOM (2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela 28.3.2011
Przewozy intermodalne, pod red. W. Rydzkowskiego, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, seria „Biblioteka Logistyczna”, Poznań 2015
Salomon A., Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz perspektywy ich rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 82/2013
Szwankowski S., Współzależność funkcjonowania składników lądowo – morskich łańcuchów transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
Stokłosa J., Transport intermodalny. Technologia i organizacja. Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2011
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 22.01. 2013
Technologie transportowe, pod redakcją L. Mindura. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Warszawa-Radom 2014
Terminology on Combined Transport, UN ECE, New York-Genewa 2001
Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, pod red. K. Wojewódzkiej Król i W. Rydzkowskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2010
Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Aspekty metodyczne, pod red. L. Mindura i St. Krzyżaniaka, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011
EU Freight Transport Policy Expectations (for 2014-2019 period), UIRR, Brussels 05.09.2014
Wronka J., Intermodalne systemy morsko-lądowe w świetle liberalizacji usług transportowych, (w:) Przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe na europejskim rynku transportowo-logistycznym. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska żegluga liniowa i promowa 2007”. Szczecin 17.05.2007
Wronka J., Transport kombinowany/ intermodalny- teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
Wronka J., Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 778, „Problemy Transportu i Logistyki” Nr 22 ”Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju”, Szczecin 2013
Wronka J., Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Unii Europejskiej. Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Polski, "Przegląd Komunikacyjny" nr 8/2015
Zielaskiewicz H., Transport intermodalny na rynku usług przewozowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2010
Zielaskiewicz H., Terminale przeładunkowe w Polsce. Problemy techniczne i projektowe, cz. I, "Infrastruktura Transportowa" 2012, nr 4
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Kulczyk J, Winter J., 2003, Śródlądowy transport wodny. Wyd. PW, Wrocław, 2003.

Wojewódzka-Król W., Rolbiecki R., Rydzkowski W., 2007, Transport wodny śródlądowy. Wyd. UG, , Gdańsk.

Wojewódzka-Król W., Rolbiecki R., Rydzkowski W., 2014, Transport wodny śródlądowy, Funkcjonowanie i rozwój, Wyd. UG, , Gdańsk.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2008, Mapa śródlądowych dróg wodnych, Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce, Sopot.

Filera I., (red.), 2004, Geografia ekonomiczna Polski, PWE, Warszawa.

Rogacki H., (red.), 2007, Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, PWN, Warszawa.

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa.

Wojewódzka-Król K., 2014, Atrakcyjność ekonomiczna transportu wodnego śródlądowego, Wybrane problemy gałęzi transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomia Transportu i Logistyka, nr 50.

Efekty uczenia się:

W01 – student zna pojęcia związane z transportem, gospodarką, przemysłem oraz metody badan w tym zakresie [K_W01]

W02 – student zna rozmieszczenie i znaczenie gospodarcze (dla regionów) najważniejszych rzek i kanałów [K_W02, K_W04]

U01 - student ocenia rolę czynników mających wpływ na rozwoju gospodarki,(przemysłu, transportu, turystyki) znajdujących się w sąsiedztwie dróg wodnych [K_U07]

U02 – student potrafi ocenić zróżnicowanie zagospodarowania gospodarczego rzek i kanałów i wskazać czynniki na to wpływające [K_U05]

U03 - student analizuje infrastrukturę transportową (rzeki i kanały) na obszarach kontynentów i krajów, wskazuje jej znaczenie dla gospodarki lokalnej i ponadregionalnej [K_U07]

U04 – student jest świadomy różnego gospodarczego wykorzystania rzek i kanałów w różnych regionach świata odmiennych pod względem społeczno - ekonomicznym i cywilizacyjnym, zauważa potrzebę ochrony środowiska wodnego [K_U12, K_U13]

K01 – student jest świadomy swojej wiedzy i konieczności jej uzupełniania, odpowiednio wykorzystuje zdobytą wiedzę [K_K01]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Podstawą do zaliczenia jest osiągniecie wszystkich efektów kształcenia

Zasady oceniania: Procent prawidłowych odpowiedzi - ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Gospodarka, transport, infrastruktura, rozwój społeczno ekonomiczny, planowanie przestrzenne (definicje przedmiotu, literatura, kierunki badań)

2. Czynniki rozwoju gospodarki i transportu (wskaźniki charakteryzujące)

3. Rzeki i kanały w ujęciu dróg wodnych, parametry dróg wodnych

4. Rozmieszczenie oraz zróżnicowanie stanu rzek i kanałów wykorzystywanych gospodarczo w Polsce i świecie (charakterystyka wybranych)

5. Powiązanie najważniejszych rzek i kanałów z głównymi ośrodkami przemysłowymi na świecie i w Polsce

6. Funkcje gospodarcze rzek i kanałów (transport, energetyka, turystyka, nawadnianie i pozyskiwanie wody pitnej, rybołówstwo, wydobycie surowców mineralnych)

7. Ochrona przyrody na wykorzystywanych gospodarczo rzekach i kanałach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Hubert Rabant 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.