Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agroturystyka 1500-TR-G36A-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Cichowska J., Klimek A., 2010, Oferta agroturystyczna województwa kujawsko-pomorskiego, PAN, Oddział w Krakowie.
Cichowska J., 2014, wstępna analiza potencjału agroturystycznego w województwie kujawsko-pomorskim, PAN, Oddział w Krakowie.
Drzewiecki M., 2001, Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz.
Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wyd. UW, Warszawa.
Młynarczyk K. (red.), 2002, Agroturystyka, Wyd. UWM, Olsztyn.
Sikora, J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo C.H. Beck, W.
Sznajder, M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka. PWE.
Zawiślak J., Święcicka N, Marciniak M., Peter E., 2017, Specyfika gospodarstw agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Wiadomości Zootechniczne, R. LV.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Efekty uczenia się:

W01 – posiada podstawową wiedzę w dziedzinie agroturystyki i rozwoju przedsiębiorczości w agroturystyce (K_W01, K_W09)

W02 – student ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów przyrodniczych dla potrzeb rozwoju agroturystyki (K_W02)

U01 – Student posiada umiejętności do planowania i realizowania zajęć o charakterze turystyczno-krajoznawczym i sportowo-rekreacyjnym w gospodarstwie agroturystycznym (K_U05)

U02 – Student potrafi samodzielnie przygotować opracowanie dotyczące problematyki agroturystyki (K_U07)

K01 – student postępuje etycznie i odpowiedzialnie na zajęciach z agroturystyki (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

W roku akademickim 2020/2021 zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r. Nr 85/2019/2020 z późn. zm. do

form oceny pracy studenta z wykorzystaniem platformy MS-Teams należą: 1) wykonanie zadanych ćwiczeń na podstawie których weryfikuje się przyjęte dla przedmiotu efekty kształcenia 2) listy obecności (dopuszcza się jedną

nieusprawiedliwioną nieobecność) 3) aktywność na zajęciach.

W przypadku możliwości realizacji zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu, podstawą uzyskania zaliczenia jest prawidłowe wykonanie

ćwiczeń w trakcie zajęć. Dopuszcza się jedną godzinę nieobecności.

Zakres tematów:

Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej pod kątem rozwoju agroturystyki.

Ocena perspektyw rozwoju agroturystyki.

Analiza rynku usług agroturystycznych.

Analiza SWOT czynników wpływających na rozwój i funkcjonowanie turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym – propozycje kierunków dalszego funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Alicja Gonia 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.