Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne, organizacja i struktury zarządzania kryzysowego 1500-ZKS24PPOSZK-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Słomczyńska I., 2007, Europejska Polityka bezpieczeństwa i obrony, Lublin
• Nowak E.,2008, Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Warszawa
• Gerorge L. Kelling, Catherine M. Coles, 2000,Wybite szyby, Poznań
• Owczarek L., Paszcza, 2011,Zarządzanie Kryzysowe w samorządzie planowanie, organizacja, procedury, Warszawa
• Skomra W.,2010, Zarządzanie Kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław
• Ficoń K.,2007, Inżynieria Zarządzania Kryzysowego, Warszawa
• Jakubczyk R. (red.), Skrabacz A., Gąsiorek K.,2003, Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski
w XXI wieku Warszawa


Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzona w dniu 12 maja 2020 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

• Ustawa: o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. t. jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166.

• Szymonik A., 2011, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa

• Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J., 2011,

Psychologia Bezpieczeństwa, Poznań

• Krynojewski F. R, Mazu S., Mikrut G, Tchorzewski P., 2003,

Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna Kraju, ochrona Informacji niejawnych, Katowice

• Harłoziński K., Dombrowicz M., Goszczyński J.,2017,

Hydrometeorologiczny monitoring uwarunkowań bezpieczeństwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Wybrane zagadnienia, Wyd. UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W01 posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie przebiegu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie określenia potencjalnego zagrożenia dla ludności [K_W02]

W02 zna podstawowe pojęcia z metodologii i metodyki opracowania problemu badawczego oraz z ochrony praw autorskich [K_W07]

W03 zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa związane z monitorowaniem, działaniami profilaktycznymi oraz ratowniczymi ludności miejscowej [K_W08]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym z technologii informacyjnej, multimediów i Internetu [K_U02]

U02 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących monitorowaniu i pomiarów stanu składowych środowiska [K_U04]

KOMPETENCJE:

K01 - uczy się pracy w zespole nad określonym zadaniem [K_K02 ]

K02 rozumie potrzebę stosowania się do ustalonych sposobów działań profilaktycznych, ratowniczych i likwidacji szkód, jako warunek sprawnego i skutecznego działania na rzecz utrzymania odpowiednich warunków bytowych ludności miejscowej [K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne.

Ocena wynika ze stopnia opanowania efektów kształcenia według przyjętych progów procentowych:

51% – dostateczny (3)

60% – dostateczny + (3,5)

70% – dobry (4)

80% – dobry + (4,5)

90% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Akty prawne regulujące kwestie Zarządzania Kryzysowego

• ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa,

• ustawa o zarządzaniu kryzysowym,

• ustawa o ochronie przeciwpożarowej,

• ustawa prawo wodne,

• ustawa Państwowe Ratownictwo Medyczne,

• ustawa prawo budowlane.

Zasady Zarządzania Kryzysowego w RP

1. Ogólne zasady stanów nadzwyczajnych

-wyjątkowości, (subsydiarności),

- legalności, proporcjonalności,

- celowości, tymczasowości, ochrony podstaw systemu

prawnego,

- ochrony organów przedstawicielskich.

2. Ogólne zasady stanów nadzwyczajnych

- prymatu układu terytorialnego,

- zasada jednoosobowego kierownictwa

i odpowiedzialności,

- zasada adekwatności,

- zasada powszechności,

- zasada oddzielenie od systemu militarnego.

3. Pojęcie kierowania, zarządzania, kryzysu.

4. Zarządzanie konserwatywne i progresywne.

5. Siatka bezpieczeństwa obszaru odpowiedzialności

– ujęcie funkcjonalne, ujęcie odnoszące się do zidentyfikowanych zagrożeń.

- narzędzia prawne, organizacyjne, siły i środki.

Organy i poziomy Zarządzania Kryzysowego

1. Komisje Bezpieczeństwa, Zespoły Zarządzania Kryzysowego,,

2. Poziomy – organizacja struktura, zadania, odpowiedzialność:

- krajowy ,

- wojewódzki,

- powiatowy,

- gminny.

Fazy Zarządzania Kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa)

Planowanie cywilne i podstawowe dokumenty na szczeblu województwa, powiatu i gminy.

Plan Zarządzania Kryzysowego i jego elementy składowe.

Struktury Zarządzania Kryzysowego.

Struktury organizacyjne, podstawa prawna, zadania

• Komisje Bezpieczeństwa,

• Zespoły Zarządzania Kryzysowego,

• komórki organizacyjne Zarządzania Kryzysowego – poziom krajowy, wojewódzki, powiatowy, gminny,

• Centra Zarządzania Kryzysowego.

Działania ratownicze – organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej

• służby wiodące, koordynujące i pomocnicze

• zadania, kompetencje(administracja rządowa – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego),

• administracja samorządowa –(Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego), współpraca z Siłami Zbrojnymi RP, oraz organizacjami pozarządowymi,

• ostrzeganie, alarmowanie ,

• ewakuacja prewencyjna

• ewakuacja interwencyjna,

• zabezpieczenie logistyczne,

• zapewnienie dóbr niezbędnych do przetrwania ludności

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Kazimierz Harłoziński 3/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.