Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 1500-RDW12F-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: [1] Feynman, P., Feynmana wykłady z fizyk, T. 1-3. PWN, Warszawa, 1968
[2] Wróblewski, J.A, Zakrzewski, Wstęp do fizyki. PWN, Warszawa 1994

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja
Literatura:

[1] Bolton, M. Zarys Fizyki, PWN, Warszawa 1982

[2] Jaworski B., Dietław A., Kurs Fizyki, T. 1-3, PWN, Warszawa 1974

[3] Resnick, R., Halliday, D., Podstawy Fizyki, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005

[4] Hewitt, P., Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2005

[5] Kreiner, M., Ziemia i Wszechświat, Kraków, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki, chemii,

informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie

zjawisk i procesów przyrodniczych, niezbędną do tworzenia nowych

rozwiązań technicznych oraz formułowania i rozwiązywania typowych,

prostych zadań z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W02)

Student ma wiedzę w zakresie podstawowych metod, materiałów

oraz podstawowych technologii wykorzystujących

osiągnięcia naukowe oraz narzędzi badawczych

stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań i

działań inżynierskich z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W04)

Student ma ogólną wiedzę o środowisku przyrodniczym w

rewitalizacji dróg wodnych oraz rozumie procesy

w nim zachodzące, analizuje je za pomocą metod

matematycznych i statystycznych (K_W06)

Umiejetnosci

Student wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, algorytmy

matematyczne, prawa fizyki, techniki informatyczne do

opisu i analizy zjawisk i procesów typowych dla

działalności społeczno-gospodarczej zachodzących

w środowisku przyrodniczym (K_U05)

Kompetencje spoleczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dla

ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności kierunkowych

oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych,

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się

swojej osoby i innych (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

5: student wykazuje dogłębną znajomość zagadnień z fizyki przedstawionych w sylabusie

student potrafi biegle zastosować wiedzę z wykładu do złożonych zagadnień fizycznych, dogłębnie rozumie istotę zjawisk fizycznych

4: student wykazuje dużą znajomość zagadnień z fizyki przedstawionych w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do zagadnień fizycznych

3: student wykazuje podstawową znajomość zagadnień z fizyki przedstawiony w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do bardzo prostych zagadnień związanych z zagadnieniami z fizyki przedstawionych w sylabusie

2: student nie osiągnął standardów przedstawionych powyżej

Zakres tematów:

1. Wstęp historyczny, przedmiot fizyki, metody badawcze fizyki i wielkości fizyczne

2. Mechanika

2.1. wektory i operacje na wektorach

2.2. ruch prostoliniowy, ruch przyspieszony i opóźniony

2.3. ruch jednostajny krzywoliniowy po okręgu, ruch krzywoliniowy opóźniony i przyspieszony

2.4. siła, masa i ciężar ciał, prawa Newtona, moment bezwładności, siła i moment siły, pęd i moment pędu

2.5. praca, moc, energia

2.6. zasady zachowania

2.7. siła grawitacji, pole grawitacyjne

2.8. ruch w polu grawitacyjnym, prawa Keplera

2.9. współrzędne geograficzne, geodezyjne, geocentryczne

2.10. ruch obrotowy Ziemi – siła Coriolisa i efekty jej działania w przyrodzie

3. Mechanika ciał stałych, cieczy i gazów

3.1. własności sprężyste ciał stałych cieczy i gazów

3.2. ciśnienie atmosferyczne

3.3. budowa i skład atmosfery

3.4. przemiany gazowe

3.5. ruch gazów i cieczy

3.6. wzór barometryczny

3.7. prawo Archimedesa

3.8.. gęstość ciał

3.9. warunki pływania ciał

3.10. prawo Pascala

3.11. prawo Bernoulliego

3.12. przepływ stacjonarny i turbulentny

4. Drgania i fale, akustyka

4.1 fale i ich powstawanie i opisywanie

4.2 fale w przyrodzie

4.3 drgania harmoniczne proste i tłumione

4.4 rezonans

4.5 elementy akustyki, hałas i wibracje

4.6 nakładanie się fal, fale stojące

4.7 odbicie fal na granicy dwóch ośrodków

4.8 zasada Fermata i Huygensa

4.9 interferencja i dyfrakcja fal elektromagnetycznych

5. Ciepło

5.1 temperatura

5.2 podstawy teorii kinetyczno-cząsteczkowej

5.3 zmiany stanu skupienia

5.4 rozchodzenie się ciepłą

5.5 zasady termodynamiki

5.6 rozkład Boltzmanna, rozkład Maxwella

5.7 zjawiska transportu w gazach

6. Elektryczność i magnetyzm

6.1. prąd elektryczny

6.2. pole elektryczne

6.3. prąd i ciepło

6.4. prąd elektryczny w cieczach i gazach

6.5. prąd elektryczny w przyrodzie

6.6. prawo Coulomba

6.7. prawo Gaussa

6.8. prawa Kirchoffa

6.9. magnetyzm i siła Lorentza

6.10. zjawisko indukcji

7. Optyka i fizyka atomowa

7.1. okna atmosferyczne

7.2. energia kwantów

7.3. promieniowanie

7.4. refrakcja, ekstynkcja, rozpraszanie w wodzie

7.5. prawo Plancka

7.6. prawo Wiena

7.7. prawo Stefana i Boltzmanna

7.8. promieniowanie cieplne w przyrodzie, efekt cieplarniany

7.9. równanie falowe Schrodingera

7.10. zasada nieoznaczoności Heisenberga

8. Elementy fizyki jądrowej

8.1. własności jąder atomowych

8.2. defekt masy

8.3. siły jądrowe

8.4. przemiany jądrowe

8.5. reakcje jądrowe

8.6. oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią

8.7. promieniowanie jonizujące i dawki w warunkach normalnych

8.8. detektory promieniowania jądrowego

8.9. dozymetria

8.10. akceleratory

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Tomasz Weselak 6/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.