Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych 1500-RDW24PiPIRDW-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: Rydzkowski W., Wojewódzka- Król K., 2005, Transport, PWN, Warszawa.
Kulczyk J, Winter J., 2003, Śródlądowy transport wodny. Wyd. PW, Wrocław.
Wojewódzka-Król W., Rolbiecki R., Rydzkowski W., 2007, Transport wodny śródlądowy. Wyd. UG, , Gdańsk.
Wojewódzka-Król W., Rolbiecki R., Rydzkowski W., 2014, Transport wodny śródlądowy, Funkcjonowanie i rozwój, Wyd. UG, , Gdańsk.
Wojewódzka-Król W., Rolbiecki R., Rydzkowski W., 2017, Społeczno - ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły, Akta Energetica, Gdańsk.
Rydzkowski W., Wojewódzka Król K., 2000, Współczesne problemy polityki transportowej

Literatura:

Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej NAIADES

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku

Program rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce,

Program rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 2. Propozycje wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Ustawa Prawo Wodne

Rozporządzenie RM z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych

Ramowa Dyrektywa Wodna nr 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 roku

Dyrektywa nr 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

Efekty uczenia się:

W01: student zna podstawowe kategorie pojęciowe dotyczące polityki i planowania rozwoju, innowacji w zakresie dróg wodnych w Polsce i innych państwach [K_W01]

W02: student zna i rozumie prawa regulujące prowadzenie polityki i planowania rozwoju, innowacji dotyczącej dróg wodnych przez państwo i samorząd w Polsce oraz w innych krajach, a także kompetencje instytucji realizujących zadania w zakresie polityki i planowania rozwoju, innowacji dróg wodnych [K_W05]

W03: student ma wiedzę z zakresu programów i planów operacyjnych obejmujących drogi wodne, źródeł finansowania ujętych w nich zadań oraz efektów ich realizacji dla państwa, samorządu i społeczeństwa, a także procedur wdrażania, monitorowania, ewaluacji i kontroli strategii oraz planów rozwoju, innowacji dróg wodnych [K_ W08, K_W09, K_W10]

U01: student potrafi przeprowadzić diagnozę geograficzną, polityczną, społeczną i gospodarczą danego obszaru oraz identyfikację potrzeb rozwoju i innowacji dróg wodnych w drodze analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie analizy strategicznej [K_U01, K_U07]

U02: student potrafi skonstruować narzędzia badawcze oraz inne niezbędne dokumenty do przeprowadzenia konsultacji społecznych metodą ankietową w zakresie przeprowadzanej diagnozy i przygotowywanych dokumentów strategicznych dotyczących planowania rozwoju, innowacji dróg wodnych o różnym zasięgu terytorialnym [K_U12]

U03: student potrafi zaproponować koncepcje i założenia do wybranej strategii i planu rozwoju stosując się do obowiązujących wytycznych [K_U15]

U04: student potrafi ocenić wpływ zaprojektowanej strategii i planu rozwoju na gospodarkę i społeczeństwo w rożnym zasięgu przestrzennym [K_U18]

K01: student ma świadomość posiadanego przez siebie poziomu wiedzy, umiejętności, konieczności ich ciągłego aktualizowania i poszerzania ze względu na wagę działań strategicznych dla rozwoju na obszarze o różnym zasięgu, które mają długofalowy charakter, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy [K_K01, K_K04]

K02: student dostrzega dylematy dotyczące dróg wodnych oraz znaczenie polityki i planowania rozwoju, innowacji dróg wodnych o różnym zasięgu terytorialnym i czasowym dla zaspokajania potrzeb społecznych, ekonomicznych, politycznych [K_ K06, K_ K08]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Podstawą do zaliczenia jest osiągniecie wszystkich efektów kształcenia

Zasady oceniania: Procent prawidłowych odpowiedzi - ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Pojęcia ogólne. Polityka rozwoju, innowacje, polityka innowacji, polityka przestrzenna, polityka regionalna i lokalna w zakresie dróg wodnych

2. Drogi wodne i tereny nadbrzeżne jako przedmiot polityki i planowania rozwoju. Drogi wodne - planowanie strategiczne, planowanie zintegrowane

3. System planowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego w Europie (Polska oraz wybrane kraje europejskie)

4. Prawne podstawy prowadzenia polityki rozwoju i planowania dróg wodnych w Europie

5. Uwarunkowania rozwoju i rewitalizacji dróg wodnych (uwarunkowania społeczne, gospodarcze, kulturowe i środowiskowe)

6. Programy i plany operacyjne dotyczące dróg wodnych i ich rozwoju w Europie w latach 2014 – 2020

7. Główne kierunki rozwoju i rewitalizacji dróg wodnych w świetle obowiązujących dokumentów.

8. Instytucje zarządzające, koordynujące i monitorujące politykę oraz planowanie rozwoju dróg wodnych

9. Narzędzia planowania innowacyjnego rozwoju dróg wodnych

10. Planowanie przez projekty

12. Innowacyjny rozwój dróg wodnych - wybrane studia przypadków

13. Planowanie i innowacyjny rozwój dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim, uwarunkowania, polityka (założenia, cele, kierunki), działania i projekty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Hubert Rabant 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.