Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy turystyki i rekreacji 1500-RDW24PTR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Altkorn J., 2001, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.
Butowski L., 2004, Organizacja turystyki w Polsce, Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Warszawa-Lublin.
Michniewicz J., Piekarczyk J. (red.), 2015, Geograficzne aspekty rozwoju turystyki. Prace z zakresu turystyki i rekreacji, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
Marciszewska B., 1997, Marketing usług rekreacyjno-sportowych, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.
Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa.
Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Zakład Graficzny UW, Warszawa.
Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, PROKSENIA, Kraków.
Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), 2016, Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.
Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Czerwiński J., 2011, Podstawy turystyki, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Gaworecki W. W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.

Gołembski G., 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B, 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.

Kiełbasiewcz-Drozdowska I., Siwiński W. (red.), 2001, Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe), AWF w Poznaniu, Poznań.

Kurek W., 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.

Lubowiecki-Vikuk A. P., Paczyńska-Jędrycka M., 2009, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Łobożewicz T., Bieńczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Różycki P., 2009, Zarys wiedzy o turystyce, PROKSENIA.

Toczek-Werner S. (red.), 2005, Podstawy turystyki i rekreacji, AWF we Wrocławiu, Wrocław.

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Winiarski R. W., 1989, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej), AWF, Kraków.

Efekty uczenia się:

W01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu turystyki i rekreacji, zna problematykę turystyki i rekreacji i jej związek z wieloma dziedzinami życia człowieka (K_W01)

W02 – student posiada wiedzę w zakresie najważniejszych procesów społeczno-gospodarczych i kulturowych mających wpływ na działalność w zakresie turystyki i rekreacji (K_W05).

W03 – student ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji (K_W06)

U01 – student zna techniki i narzędzia badawcze umożliwiające planowanie i przeprowadzanie badań dot. problematyki turystyki i rekreacji (K_U04)

U02 – student dokonuje krytycznej analizy literatury przedmiotu dotyczącej omawianej problematyki (K_ U06).

U03 – student dostrzega wpływ różnych czynników, przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i politycznych na rozwój turystyki i rekreacji (K_ U07).

K_K01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy w zakresie omawianej problematyki (K_K01)

K_K02 – student dostrzega konieczność tworzenia nowych produktów turystycznych związanych z turystyką i rekreacją w różnych typach przestrzeni (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) weryfikujące przyjęte dla przedmiotu efekty kształcenia.

W roku akademickim 2020/2021 zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r. Nr 85/2019/2020 z późn. zm. zaliczenie może odbyć się w formie zdalnej.

Zakres tematów:

Relacje między pojęciami: czas wolny – rekreacja – turystyka. Czas wolny – charakterystyka zjawiska, funkcje czasu wolnego, podziały czasu wolnego, formy spędzania czasu wolnego. Rys historyczny rekreacji i turystyki, uwarunkowania rozwoju turystyki.

Podstawowe zagadnienia związane z rekreacją – charakterystyka zjawiska, znaczenie rekreacji ruchowej w życiu współczesnego człowieka, podstawowe formy, metody i środki stosowane w rekreacji ruchowej, aktywność fizyczna Polaków, marketing usług rekreacyjno-sportowych, zasady organizacji imprez rekreacyjnych.

Turystyka – charakterystyka zjawiska, motywy uprawiania turystyki, podstawowe rodzaje i formy turystyki, podziały ruchu turystycznego.

Potencjał turystyczny i atrakcyjność turystyczna. Pojęcie atrakcji turystycznych. Najważniejsze atrakcje przyrodnicze i kulturowe Polski. Zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjna jako elementy atrakcyjności turystycznej.

Turystyka w różnych typach przestrzeni. Turystyczne jednostki przestrzenne.

Charakterystyka wybranych form turystyki poznawczej, wypoczynkowej i kwalifikowanej

Wielkość ruchu turystycznego na świecie i główne regiony turystyczne.

Funkcje i dysfunkcje turystyki. Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej. Sposoby ograniczania negatywnego wpływu turystyki – turystyka alternatywna, koncepcja turystyki zrównoważonej.

Organizacja turystyki w Polsce, polityka państw w zakresie turystyki, rynek turystyczny, produkt turystyczny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
co drugi poniedziałek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.