Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia dróg wodnych 1500-RDW-Z36GDW-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Babiński Z., 1990, Charakterystyka równiny zalewowej dolnej Wisły, Przegląd Geograficzny, 62, 1-2, s.159-192.
Babiński Z., 1991, Wpływ regulacji na zmiany hydromorfologiczne dolnej Wisły, Gospodarka Wodna, 4, s.89-94.
Babiński Z., 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace geograficzne IGiPZ PAN, 157.
Babiński Z., 2005, Renaturyzacja dna doliny dolnej Wisły metodami hydrotechnicznymi, Przegląd Geograficzny, 77, 1, s.15-31.
Babiński Z., Habel M., 2013, Hydromorphological conditions of the Lower Vistula in the development of navigation and hydropower, Acta
Energetica, 2/15.
Babiński Z., Habel M., Szatten D., 2018, Transport wodny na dolnej Wiśle a problem siedlisk ptaków, Gospodarka Wodna, 11, s.331-336.
Szatten D., Habel M., Babiński Z., 2017, Czynniki warunkujące żeglugę na Wiśle, Gospodarka Wodna, 11, s.352-354.
Babiński Z., Habel M., Szatten D., 2017, Skutki ekologiczne wariantowej rewitalizacji dna doliny dolnej Wisły (MDW E40), Gospodarka
Wodna, 11, s.355-359.
Habel M., Babiński Z., Szatten D., 2017, Problem odnowy rumowiska wleczonego poniżej zapór. Ocena możliwości sztucznego
uzupełniania rumowiska poniżej stopnia wodnego we Włocławku, Gospodarka Wodna, 11, s.360-363.
Avakian A. B., Soltankin V. P., Szarapov V. A., 1987, Vodochraniliszcza Mysl, Moskwa.
Internet.
Literatura naukowa (pozycje książkowe, podręczniki, skrypty, artykuły z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej), operaty i ekspertyzy z
zakresu rewitalizacji dróg wodnych.
Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Babiński Z., 2002, Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia wodnego Włocławek,

Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Efekty uczenia się:

W01 – student zna pojęcia związane z rewitalizacją dróg wodnych [K_W01];

W02 – student posiada wiedzę o sposobach rewitalizacji rzek z wykorzystaniem infrastruktury hydrotechnicznej [K_W03];

W03 – student rozumie znaczenie rewitalizacji rzek dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki [K_W09];

U01 – student potrafi pozyskiwać informacje o rewitalizacji dróg wodnych oraz wyciągać wnioski i formułować opinię [K_U01];

U02 - student potrafi samodzielnie ocenić wpływ czynników przyrodniczych i gospodarczych na funkcjonowanie dróg wodnych [K_U04];

K01 – student pogłębia wiedzę i umiejętności organizując proces uczenia się [K_K01].

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (w formie testu)

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych odpowiedzi – Ocena

0-70% - niedostateczny (2)

71-77% - dostateczny (3)

78-82% - dostateczny plus (3,5)

83-88% - dobry (4)

89-94% - dobry plus (4,5)

95-100% - bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Pojęcie rewitalizacji dróg wodnych na tle innych określeń.

Procesy korytowe rzek.

Historia rozwoju koryt rzecznych, wpływ człowieka.

Rewitalizacja poprzez budowę infrastruktury hydrotechnicznej (wały przeciwpowodziowe, regulacja, budowa zapór).

Rewitalizacja w obrębie miast.

Rewitalizacja a problemy energetyczne, turystyki i rekreacji, transportu wodnego.

Rewitalizacja a problemy środowiska przyrodniczego.

Rewitalizacja dróg wodnych na przykładach rzek: Nil, Loara, Rodan, Kolorado, Ren, Wołga, itd.

Rewitalizacja MDW E40 i MDW E70.

Perspektywy rozwoju Dolnej Wisły.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Zygmunt Babiński 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.