Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura krajobrazu 1500-RDW-Z36AK-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Berleant A., 2005, Aesthetics and Environment: Variations on a Theme, Aldershot: Ashgate.
- Bourassa S., 1991, The Aesthetics of Landscape, London: Belhaven Press.
- Buczacki S., 1996, Krzewy ozdobne, Agencja Elipsa, W-wa.
- Carlson A., 2008, Nature and Landscape: An Introduction to Environmental Aesthetics, New York: Columbia University Press.
- Sanchez V. A., 2009: Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Wyd. TASCHEN.
- http://www.historiasztuki.com.pl/strony/007-01-00-HISTORIA-OGRODOW.html

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: wykład multimedialny, kwerenda i studium literatury

Literatura:

- Bell P., Baum A., Greene T., Fisher J., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

- Gołaszewska M., 1984, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, PWN, Warszawa.

- Kasińska L., Sieniawska-Kuras A., 2009: Architektura krajobrazu dla każdego, Wyd. KaBe, Krosno.

- Majdecki L., 2007: Historia ogrodów, t. 1: Od starożytności po barok, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

- Majdecki L., 2008: Historia ogrodów, t. 2: Od XVIII wieku do współczesności. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

- Porteous D. J., 1996, Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning, London: Routledge.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 1500-RDW35bAK-SP, w cyklu: 2018Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 5

28.01.2020 12:42

- Richling, A., Solon J., 2002, Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Richling A., Podstawy metodyczne oceny wizualnej atrakcyjności krajobrazu, GEA 2, Warszawa-Płock-Murzynowo.

- Zachariasz A., 2016, O architekturze krajobrazu, kompozycji krajobrazu i specjalistycznej terminologii – rozważania wprowadzające, [w:]

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 32, s. 11-30

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- W01 – zna podstawowe pojęcia, terminy i zagadnienia z zakresu dziedzin przyrodniczych, technicznych i społeczno-gospodarczych,

mające bezpośrednie odniesienie do ich praktycznych zastosowań właściwych dla architektury krajobrazu (K_W01);

- W02 - posiada podstawową wiedzę z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej związanej z cyklem pracy urządzeń, obiektów istotnych dla

założeń ogrodowych (K_W03);

- W03 – rozumie znaczenie rewitalizacji założeń ogrodowych oraz ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem

zasad zrównoważonego rozwoju (K_W09).

Student w zakresie umiejętności:

- U01 – studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej, zwłaszcza z zakresu architektury krajobrazu, korzysta z internetowych baz

danych (K_U02);

- U02 – student potrafi wyjaśniać relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy procesami naturalnymi i antropogenicznymi zachodzącymi w

środowisku geograficznym (K_U04);

- U03 - posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie architektury krajobrazu (K_U06);

- U04 – określić i ocenić wpływ czynników przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz politycznych przy formułowaniu i

rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu (K_U07);

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – stale aktualizuje swoją wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów badań z architektury krajobrazu, systematycznie

śledzi postęp naukowy; ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w rozwoju cywilizacyjnym (K_K01);

- K02 - rozumie potrzebę formułowania oraz przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji i opinii dotyczących

architektury krajobrazu (K_K03);

- K03 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, widząc potrzebę tworzenia coraz to nowych

projektów, opracowań, planów odzwierciedlających potrzeby współczesnego świata i człowieka z zakresu architektury krajobrazu)

(K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny:

0-50% - niedostateczny

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% bardzo dobry

Zakres tematów:

Krajobraz, architektura krajobrazu. Architektura krajobrazu jako nauka geograficzna. Podstawy kompozycji w architekturze krajobrazu.

Elementy kompozycji: punktów, linii, płaszczyzn, brył i form przestrzennych, przykładów tych elementów, wnętrz krajobrazowych. Zasady

porządkujące kompozycję. Relacje między elementami kompozycji: paralela, symetria, rytmy; harmonizacja i kontrastowanie.

Zastosowania barw w projektach terenów zieleni.

Historia architektury i sztuki ogrodowej. Kompozycje i elementy charakterystyczne terenów zieleni z poszczególnych epok. Kompozycje i

przykłady współczesnych założeń ogrodowych i krajobrazu, tendencji w kształtowaniu krajobrazu. Kształtowanie i ochrona krajobrazu

kulturowego i wizualnego. Metody waloryzacji wizualnej krajobrazu. Zasady doboru gatunkowego roślin do terenów zieleni z

uwzględnieniem siedlisk. Zasady ochrony i kształtowania różnych typów ekosystemów, zieleni miejskiej i krajobrazów wiejskich. Zapisy w

aktach prawnych mających wpływ na kształtowanie krajobrazu. Główne narzędzia ochrony i kształtowania środowiska wizualnego w

Polsce.

Estetyka krajobrazu i architektura krajobrazu: trzy wzajemne relacje. Podstawowe podejścia do badań krajobrazu jako zjawiska

estetycznego. Obiektywistyczne i subjektywistyczne teorie estetyki. Percepcja krajobrazu: pojęcia podstawowe, terminy i ogólny shemat.

Człowiek jako postrzegacz krajobrazu. Narządy smysłów i krajobraz. Mózg czlowieka a percepcja krajobrazu. „Ewolucyjna” teorija

percepcji krajobrazu J. Appletona. Kognitywność w postrzeganiu i waloryzacji estetycznej krajobrazu. Obrazy krajobrazu. Stworzenie

obrazów krajobrazu. Archetypy obrazów krajobrazu. Uczucia i emocje do krajobrazu: typy i kategorie (rodzaje) ermocjów podniecenie i

emocjonalny odzew, pomiar emocji. Topofilia i topofobia w architekturze krajobrazu (wg Yi-Fu-Tuan). Ewolucyjne, socjalne i osobiste

czynniki postrzegania krajobrazu. Pojęcie preferencji krajobrazowej. Percepcyjne cechy krajobrazu. Składniki preferencji krajobrazowej

(wg S. i R. Kaplanów). Atrakcyjność krajobrazu. Kształtowanie atrakcyjnego krajobrazu. Smaki krajobrazowe: pojęcie smaku w estetyce i

w architekturze krajobrazu; ewolucja smaków krajobrazowych w Europie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Zbigniew Podgórski 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.