Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku (specjalność geografia fizyczna) 1500-G-F36CTO-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
Metody dydaktyczne - inne: Wykład w terenie
Efekty uczenia się:

K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej

K_W05 Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

K_W08 Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju

K_W14 Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie związanym z geografią i pokrewnymi naukami o Ziemi a także w dalszej pracy naukowej i procesie uczenia się

K_U03 Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze

K_U07 posiada umiejętność ustnych wystąpień w prostej formie, w języku polskim i angielskim w zakresie geografii i związanych z nią nauk o Ziemi

K_U10 Potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe obserwacje oraz badania terenowe i laboratoryjne

w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U17 Posiada podstawowe umiejętności argumentowania

i przedstawiania własnych poglądów, rozwiązań na temat postawionych przed nim problemów geograficznych występujących w działalności społeczno-gospodarczej

K_U18 wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru

K_K02 Potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów

K_K03 potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania

K_K05 potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej

K_K06 Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie aktywności podczas ćwiczeń, dyskusji w terenie oraz wygłoszonych referatów

Zakres tematów:

Budowa geologiczna Tatr

Tatry Zachodnie, Tatry Wschodnie - różnice

Jeziora i formy polodowcowe w Tatrach

Turystyka w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy

Kultura Tatr i Podhala

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Marcin Hojan 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.