Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka ogólna 1200-Bt11GO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Węgleński P. 1995. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa.
Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. PWN, Warszawa.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

Winter P.C. 2000 Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa.

Brown, A. 2001 Genomy, PWN Warszawa.

Lorkiewicz M., Tarkowski J. 1981. Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia zwierząt. PWN, Warszawa.

Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. 1998. Zbiór zadań i pytań z genetyki. Wydawnictwo UMK. Toruń.

Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G., Goc A. 2004. Genetyka ogólna – Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. UMK Toruń.

Efekty uczenia się:

K_W06- opisuje podstawy molekularne organizacji informacji genetycznej oraz reguły dziedziczenia cech na różnych poziomach organizacji, zna podstawy molekularne ważniejszych procesów dotyczących przekazywania i ekspresji informacji genetycznej

K_W08 objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_W10 - opisuje możliwości wykorzystania drobnoustrojów, komórek oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie

K_U8 sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U10 wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach aktualnych informacji naukowych

K_U11 umie przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie oraz wystąpienia ustne dotyczące problemów z zakresu szeroko pojętej biotechnologii, w dyskusji stosuje język naukowy

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną

postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk

przyrodniczych

K_K09 - jest świadomy interdyscyplinarnego charakteru

biotechnologii jako dyscypliny naukowej i jej znaczenia

dla rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska

naturalnego

K_K10 - jest świadomy dylematów związanych z praktycznym

wykorzystaniem osiągnięć biotechnologii w rolnictwie,

przemyśle, ochronie środowiska, sądownictwie i

medycynie

K_K11 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zakres tematów:

1. Podstawy genetyki mendlowskiej, sposoby dziedziczenia cech, współdziałanie alleliczne i niealleliczne.

2. Sprzężenia genetyczne i zasady mapowania genów.

3. Determinacja płci i dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.

4. Aberracje strukturalne i liczbowe chromosomów.

5. Genetyka populacyjna.

6. Dziedziczenie cech ilościowych.

7. Budowa DNA/RNA i organizacja genomów u Pro- i Eucaryota.

8. Replikacja DNA.

9. Transkrypcja, translacja i kod genetyczny.

10. Regulacja ekspresji genów.

11. Mutacje i naprawa DNA; czynniki mutagenne.

12. Metody analizy DNA; sekwencjonowanie DNA, genomika.

13. Klonowanie i rekombinacja DNA, Podstawy inżynierii genetycznej.

14. Genetyka człowieka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Jarosław Burczyk 10/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.