Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna 1200-Bt12CF-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - M. Urbanska, G. Kłosowski, Algi jako materiał biosorpcyjny : usuwanie i odzysk metali ciężkich ze ścieków przemysłowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - 2012, nr 51, s. 62-77.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacje multimedialne, doświadczenia laboratoryjne.
Literatura:

- A.G. Whittaker, Mount A. R, Heal M.R. Chemia fizyczna, (Seria: Krótkie wykłady). PWN, Warszawa 2006 r.

- Atkins P. W. Podstawy chemii fizycznej. PWN Warszawa 2002 r.

- K. Pigon, Z. Ruziewicz Chemia fizyczna. T.1-2, PWN, 2007 r.

- R. Bareła, A. Sporzyński W. Ufnalski, Chemia fizyczna. Ćwiczenia laboratoryjne. PWN, Warszawa 2000 r.

- Praca zbiorowa pod redakcją J. Woźnickiej i H. Piekarskiego, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. PWN, Łódź 2005 r.

- M. Sutkowy, K. Kłosowski, Use of the Coenobial Green Algae Pseudopediastrum boryanum (Chlorophyceae) to Remove Hexavalent Chromium from Contaminated Aquatic Ecosystems and Industrial Wastewaters. Water - 2018, Vol. 10, iss. 6, art. no 712.

- M. Urbańska, Biosorpcja z wykorzystaniem biomasy alg jako metoda usuwania jonów Cr(VI) i Cr(III) ze ścieków przemysłowych : przegląd literatury. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska - 2013, Vol. 22 (3), nr 61, s. 323-335

Efekty uczenia się:

W_03 - tłumaczy budowę i działanie przyrządów pomiarowych i charakteryzuje wybrane techniki analityczne i metody badawcze stosowane w biotechnologii

U_01 - posiada umiejętność obserwacji, samodzielnej interpretacji przeprowadzonych eksperymentów i pomiarów, korzysta z informacji zawartych w tablicach

chemicznych, wyniki ilustruje za pomocą tabel i wykresów

U_02 - potrafi pracować samodzielnie, jak i też w zespole, przeprowadza doświadczenia ilustrujące podstawowe prawa optyki oraz właściwości fizykochemiczne związków chemicznych

U_03 - sprawnie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą badawczą, wyznacza wartości oraz określa stężenia związków chemicznych stosując podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej (miareczkowe, spektroskopowe i optyczne)

K01 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02 – rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów

Metody i kryteria oceniania:

1.Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

2.Ocena znajomości wiedzy teoretycznej – w formie pisemnych kolokwiów.

3.Skala oceniania kolokwium wg kryteriów:

50% do 60% punktów– dst

powyżej 60% do 70% punktów– dst+

powyżej 70% do 80% punktów– db

powyżej 80% do 90% punktów – db+

powyżej 90% punktów– bdb

Zakres tematów:

• Zapoznanie z regulaminem BHP, programem zajęć, metodami i kryteriami oceniania oraz zalecaną literaturą.

• Pehametria i roztwory buforowe. Sporządzanie i oznaczanie pH buforu octanowego. Badanie wpływu rozcieńczania oraz dodatku mocnego kwasu i zasady na pH buforu.

• Miareczkowanie potencjometryczne mocnego kwasu mocną zasadą i słabego kwasu mocną zasadą. Graficzne wyznaczanie punktu równoważnikowego miareczkowania (PR). Określanie stężenia molowego HCl i CH3COOH.

• Konduktometria. Oznaczenie stężenia KCl metodą konduktometrii.

• Polarymetria. Badanie skręcalności optycznej roztworów sacharozy i wyznaczanie ich stężeń za pomocą polarymetru.

• Refraktometria. Zasada działania refraktometru Abbego. Wyznaczanie współczynnika refrakcji molowej związków i ich stężenia procentowego w roztworze za pomocą refraktometru.

• Adsorpcja. Pomiar adsorpcji CH3COOH na węglu aktywowanym metodą miareczkową. Ustalenie zależności ilości zaadsorbowanego kwasu octowego na jednostkę masy węgla aktywnego w zależności od stężenia tego kwasu.

• Biosorpcja. Oznaczanie chromu (VI) metodą kolorymetryczną z 1,5- difenylokarbazydem. Oceny wpływ jednego z parametrów procesu biosorpcji, tj. pH roztworu na stopień usunięcia jonów chromu (VI) przez biomasę zielenicy Pseudopediastrum boryanum.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:15 - 12:15, (sala nieznana)
Małgorzata Sutkowy 8/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.