Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria bioprocesowa 1200-Bt23IB-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Biotechnologia w ochronie środowiska-Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
- Biotechnologia roślin-pod redakcją S. Malepszego, PWN 2005
- Serwis Biotechnologiczny- http://www.biotechnologia.com.pl
- Biotechnolog.pl- http://www.biotechnolog.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, doświadczenia laboratoryjne
Literatura:

- Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego- Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 2005, praca zbiorowa pod red. P.P. Lewickiego

- Inżynieria procesowa. WNT 1973, Ciborowski J.

- Laboratorium bioprocesów. Praca zbiorowa pod red. W. Szewczyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2002

- Biotechnologia żywności- praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Arnolda Repsa, WNT, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 - definiuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w biotechnologii

Umiejętności:

U1 - przeprowadza i interpretuje w skali laboratoryjnej wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, pomiar napięcia powierzchniowego, analiza lepkości płynów)

U2 - sporządza proste schematy ideowe i technologiczne

U3 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii bioprocesowej

Kompetencje:

K1 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii bioprocesowe

K2 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena sprawozdań z wykonanych zajęć laboratoryjnych, pisemne zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Obecność obowiązkowa.

Zakres tematów:

- Podstawy projektowania procesów technologicznych. Schemat ideowy - podstawowe reguły. Podstawowe symbole graficzne stosowane w schematach technologicznych.

- Sporządzanie schematów ideowych i technologicznych w oparciu o opis procesu technologicznego. Sporządzenie schematu ideowego oczyszczalni ścieków. Sporządzenie schematu ideowego i technologicznego produkcji spirytusu surowego.

- Procesy wydzielania i oczyszczania. Destylacja prosta. Budowa i zasada działania aparatury. Wydzielanie lotnych produktów biosyntezy.

- Rektyfikacja. Podstawowe prawa fizyczne dotyczące procesu, budowa i funkcjonowanie kolumny destylacyjnej.

- Pomiar lepkości z zastosowaniem wiskozymetru kapilarnego. Wpływ stężenia i temperatury na lepkość roztworów. Wyznaczenie lepkości podłoża wiskozymetrem kapilarnym.

- Suszenie ciał stałych. Ogólne prawa rządzące operacją suszenia. Wykonanie operacji suszenia różnych materiałów. Sporządzenie oraz analiza krzywych suszenia.

- Napięcie powierzchniowe roztworów. Zjawisko napięcia powierzchniowego, wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną.

- Charakterystyka ogólna bioreaktora. Typu bioreaktorów, ich budowa oraz zakres zastosowań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:30 - 11:30, sala 011
Dawid Mikulski 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.