Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka 1200-Bt11St-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, analiza wybranych problemów z wykorzystaniem komputera - pakietu STATISTICA

Ćwiczenia realizowane w trybie stacjonarnym.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1 („Statystyki podstawowe”) i 2 („Modele liniowe i nieliniowe”). StatSoft, Kraków 2007

2. Meissner W., Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

3. Kala R., Statystyka dla przyrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009

4. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

5. Praca zbiorowa, STATISTICA PL – seria podręczników, StatSoft.

Literatura uzupełniająca:

1. Sobczyk M., Statystyka. PWN, Warszawa 2005

2. Oktaba W. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. PWN, Warszawa 2000

3. Żuk B. Biometria stosowana. PWN, Warszawa 1989

4. Cieciura M., Zacharski J. Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym. VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2007

5. Gondko R., Zgirski A., Adamska M. Biostatystyka w zadaniach. Wydaw. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001

6. Artykuły Andrzeja Stanisza „Podstawy statystyki” na stronie www.mp.pl

7. Koronacki J., Mielniczuk J. Statystyka dla kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT, Warszawa 2001

8. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa 2012

9. Domański C., Pruska K., Wagner W. Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach. Wydaw. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999

10. Brandt S. Analiza danych: metody statystyczne i obliczeniowe. PWN, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

W01 - ma wiedzę w zakresie statystyki i matematyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów biotechnologicznych

W02 - ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych, opisuje możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy danych biotechnologicznych

W03 - posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę w zakresie głównych metod statystycznych

W04 - zna metodologię dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów statystycznych

U01 - wykorzystuje zaawansowane metody matematyczne i statystyczne, oraz techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych

U02 - umie interpretować wyniki, w tym ocenić ich istotność

K01 - docenia wagę instrumentów statystycznych przy opisie zjawisk i procesów biotechnologicznych

K02 - wyrabia nawyk posługiwania się zasadami wnioskowania statystycznego przy rozstrzyganiu praktycznych problemów

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium końcowe

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 50% pozytywnych odpowiedzi - ocena dost;

Od 60% pozytywnych odpowiedzi - ocena dost+;

Od 70% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 80% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra+;

Od 90% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra;

2. Obecność obowiązkowa.

Zakres tematów:

• Wprowadzenie do programu STATISTICA

• Statystyka opisowa (miary położenia i rozproszenia, podstawowe typy wykresów, budowa histogramu, obserwacje typowe i odstające).

• Testy i narzędzia badające normalność rozkładu (test Kołmogorowa-Smirnowa, test Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa, test Shapiro-Wilka, histogram, wykresy normalności, test zgodności chi-kwadrat)

• Problem zafałszowanych danych.

• Parametryczne testy istotności różnic – próby niezależne (test t, ANOVA i testy post-hoc) oraz próby zależne

• Nieparametryczne testy istotności różnic – próby niezależne (test U Manna-Whitneya, test Kruskalla-Wallisa i test post-hoc Dunna) oraz próby zależne

• Analiza korelacji i regresji. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Testy nieparametryczne korelacji. Wyznaczanie parametrów prostej regresji. Predykcja zmiennej zależnej.

• Tabele wielodzielcze, test niezależności chi-kwadrat.

• Analiza mocy testu

• ANOVA dwuczynnikowa

• Regresja wieloraka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:15 - 12:45, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 6
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:15 - 10:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Elżbieta Sandurska 13/13 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.