Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekofizjologia mikroorganizmów 1200-Bt11EM-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Błaszczyk M. PWN, Warszawa, 2008.
2. Małecka-Adamowicz M., Kubera Ł. 2017. Jakość mikrobiologiczna wód fontann miejskich zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie.T. 17. Z. 2 (58) s. 139–147.
3. Kubera Ł., Małecka-Adamowicz M. 2017. Ocena stanu sanitarno-bakteriologicznego zbiornika wodnego „Balaton” zlokalizowanego w centrum Bydgoszczy. Woda-Środowisko-Obszary-Wiejskie. T. 17. Z. 1 (57) s. 63–73.
4. Małecka-Adamowicz M., Kubera Ł., Donderski W.,Kolet K. 2017. Microbial air contamination on the premises of the sewage treatment plant in Bydgoszcz (Poland) and antibiotic resistance of Staphylococcus spp. Archives of Environmental Protection; 43(4):58-65.
5. Jankowiak E., Kubera Ł., Małecka – Adamowicz M., Dembowska E. 2020. Microbiological air quality in pharmacies and an antibiotic resistance profile of staphylococci species. Aerobiologia . https://doi.org/10.1007/s10453-020-09651-x
6. Małecka-Adamowicz, M., Kubera, Ł., Jankowiak, E., Dembowska E. 2019. Microbial diversity of bioaerosol inside sports facilities and antibiotic resistance of isolated Staphylococcus spp.. Aerobiologia 35, 731–742 (2019). https://doi.org/10.1007/s10453-019-09613-y


Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Dyskusja, prezentacje multimedialne, obserwacja, eksperyment . Laboratorium prowadzone w systemie zdalnym
Literatura:

1. BŁASZCZYK M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa

2. LIBUDZISZ Z., KOWAL K., ŻAKOWSKA Z. 2007. Mikrobiologia Techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. PWN, Warszawa.

3. KOŁWZAN B., ADAMIAK W., GRABAS K., PAWEŁCZYK A. 2005. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

4. ZMYSŁOWSKA I. 2009. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

5. WALCZAK M, BURKOWSKA A., M. SWIONTEK BRZEZINSKA M., KALWASIŃSKA A., 2013. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe UMK.

Efekty uczenia się:

W01 – Zna rolę mikroorganizmów w środowiskach naturalnych.

W02 – Potrafi podać przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i biotechnologii.

W03 – Zna metody analizy mikrobiologicznej wybranych środowisk naturalnych.

U01 – Stosuje techniki i metody badawcze wykorzystywane podczas sanitarnych analiz mikrobiologicznych.

U02 – Prowadzi obserwacje oraz wyciąga wnioski przeprowadzonych doświadczeń

K01- Potrafi samodzielnie i w zespole wykonać powierzone mu zadania.

Metody i kryteria oceniania:

1. Metody oceniania: kolokwium, sprawozdania, obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach (wypowiedzi słowne, zaangażowanie w wykonywanie zadań).

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

Od 55% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 64% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 73% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 82% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 91% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Obecność obowiązkowa

Zakres tematów:

1. Mikrobiologiczna i sanitarna analiza powietrza. Metody oznaczania mikroorganizmów w powietrzu oraz ich charakterystyka

2. Ogólna charakterystyka mikroflory wód powierzchniowych i osadów dennych. Metody ilościowe jej oznaczania.

3. Analiza sanitarno-bakteriologiczna wody powierzchniowej.

4. Mikrobiologiczna analiza mikroflory glebowej i ryzosfery.

5. Mikrobiologiczna analiza mikroflory epifitycznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 11:30, sala 328
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 14:15, sala 328
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 11:30, sala 328
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 14:15, sala 328
Marta Małecka-Adamowicz, Emilia Jankowiak 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.