Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia doktryn politycznych i prawnych 1400-A12HDP-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych: podręcznik akademicki, Poznań 2004.
Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2005.
Dubel L. (oprac.), Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku: materiały źródłowe, Lublin 2003.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne: fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017.

Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2015.

Walkowski G.K., Historia doktryn politycznych i prawnych w zarysie, Bydgoszcz, 2012.

Efekty uczenia się:

W01: Student zna najważniejsze poglądy dotyczące rozumienia istoty i celów państwa, władzy oraz prawa, a także roli jednostki w

społeczeństwie, ukształtowane na przestrzeni dziejów europejskiej myśli politycznej i prawnej (K_W07; K_W20)

W02: Zna doktrynalne podstawy oraz historyczne źródła współczesnych instytucji politycznych i prawnych (K_W07, K_W11).

W03: Zna genezę, ewolucję oraz główne doktrynalne koncepcje dotyczące rozumienia pojęć i instytucji leżących u podstaw europejskiej

kultury prawnej, takich jak: godność, wolność, równość, własność, prawo, dobro wspólne, władza publiczna, suwerenność, demokracja,

czy sprawiedliwość (K_W07; K_W11, K_W20)

U01: Potrafi wskazać oraz analizować doktrynalne i ideologiczne podłoże współczesnych zjawisk oraz procesów politycznych i

społecznych (K_U07).

K01: Ma świadomość wpływu idei politycznych i prawnych na kształtowanie aksjologii współczesnego państwa oraz systemu prawnego

(K_K05).

K02: Dostrzega – w perspektywie historycznej - zagrożenia dla wartości leżących u podstaw demokratycznego państwa prawnego,

wynikające z oddziaływania doktryn i ideologii totalitarnych, faszystowskich, rasistowskich i nacjonalistycznych (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny złożony z pytań otwartych i zamkniętych (po 50%).

Zakres tematów:

Pojęcie doktryny i ideologii. Funkcje doktryny politycznej. Klasyfikacje doktryn politycznych.

Myśl polityczno-prawna antyku (m. in. teokracja kapłańska, demokracja ateńska) Poglądy na państwo: Peryklesa, Sokratesa, Platona,

Arystotelesa).

Rozwój doktryny politycznej w starożytnym Rzymie (Polibiusz, Cyceron)

Powstanie i rozwój doktryny chrześcijańskiej (ojcowie kapadoccy i doktorzy kościoła, św. Paweł, św. Augustyn, św. Tomasz).

Myśl polityczna średniowiecza (cezaropapizm, uniwersalizm cesarski, uniwersalizm papieski).

Renesansowa debata o państwie. Luminarze myśli politycznej odrodzenia: Machiavelli, Erazm z Rotterdamu, Bodin, Morus, Madrzewski

XVII-wieczne koncepcje państwa, umowy społecznej, prawa natury (Bacon, Campanella, Grocjusz); liberalizm i idea tolerancji J. Locke’a.

Idee i systemy filozoficzne oświecenia. Liberalizm contra absolutyzm: zasada podziału władzy, ustrój przedstawicielski, prawa i wolności

obywatelskie (Monteskiusz, Wolter, Diderot, Rousseau)

Rozwój doktryny liberalnej w XIX i XX wieku. Liberalizm klasyczny, droga do akceptacji demokracji.

Idealizm niemiecki (Hegel)

Narodziny i rozwój konserwatyzmu (Burke).

Idee socjalistyczne i komunistyczne w XIX i XX wieku. Socjalizm utopijny. Leninizm, trockizm, stalinizm.

Nauczanie społeczne Kościoła katolickiego (Leon XIII, Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Jan Paweł II).

Faszyzm i narodowy socjalizm. Autorytaryzm i totalitaryzm – istota zjawiska i jego krytyka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 26/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.