Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrobiologia 1200-B23H-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ejsmont-Karabin J., 2012. The usefulness of zooplankton as lake ecosystem indicators: Rotifer Trophic State Index. Pol. J. Ecol. 60 (2): 339-350, Engelhardt W. 1998. Przewodnik, flora i fauna wód śródlądowych. Multico, Warszawa.
Głowaciński Z., Nowacki J. RED. 2004. Polska czerwona księga zwierząt, bezkręgowce. Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A Cieszkowskiego, Kraków – Poznań.
Nogrady, T., Wallance, R.L., Snell, T.W. (1993) ‘Rotifera, biology, ecology and systematic - vol. 4.’, in: Dumont, H.J. (Eds.), Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world, SPB Acad. Publ., 142
Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN.
Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. 2006. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Inst. Bot. im. W. Szafera. Kraków.
Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Stańczykowska A. 1987. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP, Warszawa.
Żmudziński L., Kornijów R., Bolatek J., Górniak A., Olańczuk-Neyman K., Pęczalska A., Korzeniewski K. 2002. Słownik hydrobiologiczny, terminy, pojęcia, interpretacje. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

Radwan, S., Bielańska-Grajner, I., Ejsmont-Karabin, J., 2004. Wrotki (Rotifera), Słodkowodna Fauna Polski. 32. Oficyna Wydawnicza Tercja, Łódź: 447 str.

Rybak, J. I. & Błędzki, L. A. 2010: Zooplankton słodkowodny Crustacea. WUW Warszawa 365 str.

Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1996. Zarys hydrobotaniki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, Wyd. Naukowe PWN.

Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409).

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany.

Efekty uczenia się:

P2A_W01; P2A_W04; P2A_W07; P2A_W05; P2A_U01; P2A_U04; P2A_U05;

P2A_U06; P2A_U07; P2A_K01; P2A_K04; P2A_K05; P2A_K06; P2A_K07

Metody i kryteria oceniania:

•Kolokwia pisemne i ustne

•Ocena sprawozdań.

Udział procentowy poszczególnych treści w ocenie końcowej:

A. średnia ocen z kolokwiów - 60%

B. sprawozdania z ćwiczeń – 40%

Wyliczanie oceny końcowej dla ćwiczeń:

A·0,6 + B·0,4

Warunek:

A, B > 2

Ostateczną ocenę z przedmiotu ustala się według zasady:

3,0 - 3,24 dostateczny (3,0)

3,25 – 3,74 dostateczny plus (3,5)

3,75 – 4,24 dobry (4,0)

4,25 – 4,74 dobry plus (4,5)

4,75 – 5,0 bardzo dobry (5,0)

Zakres tematów:

Fizyko-chemiczne parametry wody – natlenienie, temperatura, odczyn, przewodnictwo właściwe, potencjał redoks.

Biologia i fizyko-chemia osadów – osady jako archiwum ekosystemu wodnego, stadia przetrwalne roślin i zwierząt, resuspensja i resedymentacja, skład granulometryczny, SOD – pochłanianie tlenu, pochłanianie i wydzielanie fosforanów.

Formacje ekologiczne hydrobiontów, ich funkcjonowanie i znaczenie.

Charakterystyka flory ekosystemów lentycznych.

Charakterystyka flory ekosystemów lotycznych.

Przystosowanie zwierząt do życia w wodzie.

Zooplankton słodkowodny - przystosowania do życia planktonowego: budowa ciała, poruszanie się, sposób pobierania pokarmu, rozmnażanie.

Bentos słodkowodny i morski, przegląd gatunków.

Analizy hydrobotaniczne oparta na liczbie gatunków w strefach, przynależność do grup geograficzno-historycznych, form życiowych, grup socjologicznych i inne wybrane wskaźniki ekologiczne, udział gatunków chronionych i zagrożonych.

Wybrane organizmy jako inżynierowie w ekosystemach wodnych (ecosystem engineering) – Colepds hirtus i Ophrydium sp. – Ciliata. Racicznica (Dreissena polymorpha) jako efektywny filtrator drobnocząsteczkowej zawiesiny i destruktor w instalacjach hydroenergetycznych.

Ekosystem Bałtyku, historia morza i zagrożenia; wpływ niskiego zasolenia na faunę; gatunki inwazyjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:15 - 11:30, (sala nieznana)
Barbara Waldon-Rudzionek, Martyna Bąkowska-Hopcia, Paweł Napiórkowski 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.